Từ điển phát âm technique: phát âm và những từ liên quan đến technique trong Forvo

Thể loại: technique Đăng ký theo dõi technique phát âm