Từ điển phát âm tecnología: phát âm và những từ liên quan đến tecnología trong Forvo

Thể loại: tecnología Đăng ký theo dõi tecnología phát âm

22 từ được đánh dấu là "tecnología". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần