Từ điển phát âm toreros: phát âm và những từ liên quan đến toreros trong Forvo (từ Manuel Hermosilla y Llanera đến Cayetano Ordóñez)

Thể loại: toreros Đăng ký theo dõi toreros phát âm