Từ điển phát âm toreros: phát âm và những từ liên quan đến toreros trong Forvo (từ Curro Molina đến José Rodríguez Davié)

Thể loại: toreros Đăng ký theo dõi toreros phát âm