Từ điển phát âm verbs in French: phát âm và những từ liên quan đến verbs in French trong Forvo (từ vous vous souvenez đến vous vous appelez)

Thể loại: verbs in French Đăng ký theo dõi verbs in French phát âm