Từ điển phát âm verbs in French: phát âm và những từ liên quan đến verbs in French trong Forvo (từ j' arrivais đến elles savent)

Thể loại: verbs in French Đăng ký theo dõi verbs in French phát âm