Thành viên:

Aeryzias

Đăng ký phát âm của Aeryzias

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/12/2011 melee [en] phát âm melee 0 bình chọn
28/07/2011 heraldic [en] phát âm heraldic 0 bình chọn
28/07/2011 codex [en] phát âm codex 0 bình chọn
28/07/2011 Bologna [en] phát âm Bologna 0 bình chọn
28/07/2011 Slytherin [en] phát âm Slytherin 0 bình chọn
28/07/2011 muggle [en] phát âm muggle 0 bình chọn
28/07/2011 British [en] phát âm British 0 bình chọn
28/07/2011 incapacitated [en] phát âm incapacitated 0 bình chọn
28/07/2011 process [en] phát âm process 2 bình chọn
28/07/2011 Google [en] phát âm Google 0 bình chọn
28/07/2011 diamond [en] phát âm diamond 0 bình chọn
28/07/2011 equilibrium [en] phát âm equilibrium 1 bình chọn
28/07/2011 terminology [en] phát âm terminology 1 bình chọn
28/07/2011 acolyte [en] phát âm acolyte 1 bình chọn
28/07/2011 Aristotle [en] phát âm Aristotle 1 bình chọn
28/07/2011 visitor [en] phát âm visitor 1 bình chọn
28/07/2011 crikey [en] phát âm crikey 0 bình chọn
28/07/2011 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 0 bình chọn
28/07/2011 Lumbridge [en] phát âm Lumbridge 0 bình chọn
28/07/2011 Varrock [en] phát âm Varrock 0 bình chọn
28/07/2011 RuneScape [en] phát âm RuneScape 0 bình chọn