Thành viên:

BaileysOnIce

Đăng ký phát âm của BaileysOnIce

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/01/2009 Vermittler [de] phát âm Vermittler 0 bình chọn
26/01/2009 Zivilisation [de] phát âm Zivilisation 0 bình chọn
26/01/2009 umgebracht [de] phát âm umgebracht 0 bình chọn
26/01/2009 zwingend [de] phát âm zwingend 0 bình chọn
26/01/2009 etage [de] phát âm etage 0 bình chọn
26/01/2009 mächtig [de] phát âm mächtig 0 bình chọn
26/01/2009 einseitig [de] phát âm einseitig 0 bình chọn
26/01/2009 ewig [de] phát âm ewig 0 bình chọn
25/01/2009 Jahrzehnt [de] phát âm Jahrzehnt 0 bình chọn
25/01/2009 Katholiken [de] phát âm Katholiken 0 bình chọn
25/01/2009 unterrichtet [de] phát âm unterrichtet 0 bình chọn
25/01/2009 beschließen [de] phát âm beschließen 0 bình chọn
25/01/2009 Bruno [de] phát âm Bruno 0 bình chọn
25/01/2009 Polizist [de] phát âm Polizist 0 bình chọn
25/01/2009 Ängste [de] phát âm Ängste 0 bình chọn
25/01/2009 mafia [de] phát âm mafia 0 bình chọn
25/01/2009 ausführlich [de] phát âm ausführlich 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/01/2009 verwirklicht [de] phát âm verwirklicht 0 bình chọn
25/01/2009 devise [de] phát âm devise 0 bình chọn
25/01/2009 Wahrscheinlichkeit [de] phát âm Wahrscheinlichkeit 0 bình chọn
25/01/2009 Broschüre [de] phát âm Broschüre 0 bình chọn
25/01/2009 Sparte [de] phát âm Sparte 0 bình chọn
25/01/2009 Abitur [de] phát âm Abitur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/01/2009 Wille [de] phát âm Wille 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/01/2009 anderthalb [de] phát âm anderthalb 0 bình chọn
25/01/2009 wen [de] phát âm wen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/01/2009 realisieren [de] phát âm realisieren -1 bình chọn
25/01/2009 Verwaltungsgericht [de] phát âm Verwaltungsgericht 0 bình chọn
25/01/2009 auswählen [de] phát âm auswählen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/01/2009 Hilfen [de] phát âm Hilfen 0 bình chọn