Thành viên: Bartleby Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/06/2015 Exquisitladen [de] phát âm Exquisitladen 0 bình chọn
27/06/2015 TV-Livestream [de] phát âm TV-Livestream 0 bình chọn
27/06/2015 Altenhofen [de] phát âm Altenhofen 0 bình chọn
27/06/2015 Koboldt [de] phát âm Koboldt 0 bình chọn
27/06/2015 trugst [de] phát âm trugst 0 bình chọn
27/06/2015 Flöhe [de] phát âm Flöhe 0 bình chọn
27/06/2015 Waldsänger [de] phát âm Waldsänger 0 bình chọn
27/06/2015 etwas auf Vordermann bringen [de] phát âm etwas auf Vordermann bringen 0 bình chọn
26/06/2015 Webinare [de] phát âm Webinare 0 bình chọn
26/06/2015 Susannenstraße [de] phát âm Susannenstraße 0 bình chọn
26/06/2015 Louis Schwizgebel [de] phát âm Louis Schwizgebel 0 bình chọn
26/06/2015 Schwärzbühl [de] phát âm Schwärzbühl 0 bình chọn
26/06/2015 Senderstraße [de] phát âm Senderstraße 0 bình chọn
26/06/2015 Stubener Straße [de] phát âm Stubener Straße 0 bình chọn
26/06/2015 Tilgenstraße [de] phát âm Tilgenstraße 0 bình chọn
26/06/2015 Wilhelm-Hauff-Straße [de] phát âm Wilhelm-Hauff-Straße 0 bình chọn
26/06/2015 Aiblestraße [de] phát âm Aiblestraße 0 bình chọn
26/06/2015 Altinger Straße [de] phát âm Altinger Straße 0 bình chọn
26/06/2015 Lovis-Corinth-Preis [de] phát âm Lovis-Corinth-Preis 0 bình chọn
26/06/2015 Gelenke [de] phát âm Gelenke 0 bình chọn
25/06/2015 Neutomischel [de] phát âm Neutomischel 0 bình chọn
25/06/2015 Heterostrukturtechnik [de] phát âm Heterostrukturtechnik 0 bình chọn
25/06/2015 Halbleiterbauteil [de] phát âm Halbleiterbauteil 0 bình chọn
25/06/2015 Laserzeiger [de] phát âm Laserzeiger 0 bình chọn
25/06/2015 Satellitenverbindung [de] phát âm Satellitenverbindung 0 bình chọn
25/06/2015 Filialeuphorie [de] phát âm Filialeuphorie 0 bình chọn
25/06/2015 Internet-Selbstverwaltung [de] phát âm Internet-Selbstverwaltung 0 bình chọn
25/06/2015 Antifernsehbewegung [de] phát âm Antifernsehbewegung 0 bình chọn
25/06/2015 Erziehungsinstanz [de] phát âm Erziehungsinstanz 0 bình chọn
25/06/2015 Comedyformat [de] phát âm Comedyformat 0 bình chọn