Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/11/2016 Grundnormierung [de] phát âm Grundnormierung 0 bình chọn
27/11/2016 Grenzübertrittsbescheinigung [de] phát âm Grenzübertrittsbescheinigung 0 bình chọn
27/11/2016 Identitätsverschleierung [de] phát âm Identitätsverschleierung 0 bình chọn
27/11/2016 Nordafrikanerin [de] phát âm Nordafrikanerin 0 bình chọn
27/11/2016 Grundgesetzfrage [de] phát âm Grundgesetzfrage 0 bình chọn
27/11/2016 Migrationsberatung [de] phát âm Migrationsberatung 0 bình chọn
26/11/2016 blendende [de] phát âm blendende 0 bình chọn
26/11/2016 Herbstblätter [de] phát âm Herbstblätter 0 bình chọn
26/11/2016 Meeresangler [de] phát âm Meeresangler 0 bình chọn
26/11/2016 Küstenlandschaft [de] phát âm Küstenlandschaft 0 bình chọn
26/11/2016 Hochseeangelkutter [de] phát âm Hochseeangelkutter 0 bình chọn
26/11/2016 hochgehalten [de] phát âm hochgehalten 0 bình chọn
26/11/2016 Schlüsselspiel [de] phát âm Schlüsselspiel 0 bình chọn
26/11/2016 Notelf [de] phát âm Notelf 0 bình chọn
25/11/2016 Geiselgasteig [de] phát âm Geiselgasteig 0 bình chọn
25/11/2016 Thrombosestrümpfe [de] phát âm Thrombosestrümpfe 0 bình chọn
25/11/2016 Zwerchhau [de] phát âm Zwerchhau 0 bình chọn
25/11/2016 Zwerchhaus [de] phát âm Zwerchhaus 0 bình chọn
25/11/2016 Theaterikone [de] phát âm Theaterikone 0 bình chọn
25/11/2016 Apfelernte [de] phát âm Apfelernte 0 bình chọn
25/11/2016 Donauländebahn [de] phát âm Donauländebahn 0 bình chọn
25/11/2016 Alauenstraße [de] phát âm Alauenstraße 0 bình chọn
25/11/2016 Kursbuchstrecke [de] phát âm Kursbuchstrecke 0 bình chọn
25/11/2016 alaskanisch [de] phát âm alaskanisch 0 bình chọn
25/11/2016 Alaskaner [de] phát âm Alaskaner 0 bình chọn
25/11/2016 Streckennummer [de] phát âm Streckennummer 0 bình chọn
25/11/2016 Kursbuchstreckennummer [de] phát âm Kursbuchstreckennummer 0 bình chọn
25/11/2016 Alaskanerin [de] phát âm Alaskanerin 0 bình chọn
25/11/2016 Abführenden [de] phát âm Abführenden 0 bình chọn
25/11/2016 Alaudastraße [de] phát âm Alaudastraße 0 bình chọn