Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/04/2016 gesamten [de] phát âm gesamten 0 bình chọn
22/04/2016 das Gesetz gebrochen [de] phát âm das Gesetz gebrochen 0 bình chọn
22/04/2016 ist gescheitert [de] phát âm ist gescheitert 0 bình chọn
22/04/2016 zweite Chance [de] phát âm zweite Chance 0 bình chọn
22/04/2016 Der Letzte macht das Licht aus [de] phát âm Der Letzte macht das Licht aus 0 bình chọn
22/04/2016 Sieh dir mal [de] phát âm Sieh dir mal 0 bình chọn
22/04/2016 erfuhr von [de] phát âm erfuhr von 0 bình chọn
22/04/2016 sah auf die Uhr [de] phát âm sah auf die Uhr 0 bình chọn
22/04/2016 Das war knapp [de] phát âm Das war knapp 0 bình chọn
22/04/2016 nicht in der Lage [de] phát âm nicht in der Lage 0 bình chọn
22/04/2016 findet statt [de] phát âm findet statt 0 bình chọn
22/04/2016 demselben [de] phát âm demselben 0 bình chọn
22/04/2016 Nuklidinventarprogramm [de] phát âm Nuklidinventarprogramm 0 bình chọn
22/04/2016 blickweit [de] phát âm blickweit 0 bình chọn
22/04/2016 Bettleserin [de] phát âm Bettleserin 0 bình chọn
21/04/2016 an der Universität [de] phát âm an der Universität 1 bình chọn
21/04/2016 Nach dem Krieg [de] phát âm Nach dem Krieg 1 bình chọn
21/04/2016 rückt immer näher [de] phát âm rückt immer näher 1 bình chọn
21/04/2016 auf der Straße [de] phát âm auf der Straße 1 bình chọn
21/04/2016 die meisten [de] phát âm die meisten 0 bình chọn
21/04/2016 auf welche Weise [de] phát âm auf welche Weise 1 bình chọn
21/04/2016 ergab sich [de] phát âm ergab sich 0 bình chọn
21/04/2016 an dieser Stelle [de] phát âm an dieser Stelle 1 bình chọn
20/04/2016 etwas zum besten geben [de] phát âm etwas zum besten geben 1 bình chọn
20/04/2016 zu schaffen machen [de] phát âm zu schaffen machen 1 bình chọn
19/04/2016 ginget [de] phát âm ginget 1 bình chọn
17/04/2016 desideratum [de] phát âm desideratum 1 bình chọn
17/04/2016 körperreich [de] phát âm körperreich 1 bình chọn
17/04/2016 Fußstoß [de] phát âm Fußstoß 0 bình chọn
17/04/2016 Gunsten [de] phát âm Gunsten 0 bình chọn