Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/05/2016 der Berg Berge [de] phát âm der Berg Berge 0 bình chọn
31/05/2016 Der Bauernhof [de] phát âm Der Bauernhof 0 bình chọn
31/05/2016 die Wiese [de] phát âm die Wiese 0 bình chọn
31/05/2016 feurigen [de] phát âm feurigen 0 bình chọn
31/05/2016 Herze [de] phát âm Herze 0 bình chọn
31/05/2016 verleugne [de] phát âm verleugne 0 bình chọn
31/05/2016 allertreusten [de] phát âm allertreusten 0 bình chọn
31/05/2016 edles [de] phát âm edles 0 bình chọn
31/05/2016 schrickt [de] phát âm schrickt 0 bình chọn
31/05/2016 Weltgewichte [de] phát âm Weltgewichte 0 bình chọn
31/05/2016 Ernteversicherung [de] phát âm Ernteversicherung 0 bình chọn
31/05/2016 Regelausnahme [de] phát âm Regelausnahme 0 bình chọn
31/05/2016 rindenlos [de] phát âm rindenlos 0 bình chọn
31/05/2016 Handelsfluss [de] phát âm Handelsfluss 0 bình chọn
31/05/2016 Hersing [de] phát âm Hersing 0 bình chọn
31/05/2016 autofrei [de] phát âm autofrei 0 bình chọn
31/05/2016 Amateurfilm [de] phát âm Amateurfilm 0 bình chọn
31/05/2016 befiehl [de] phát âm befiehl 0 bình chọn
31/05/2016 Knechte [de] phát âm Knechte 0 bình chọn
31/05/2016 das Vollkornmehl [de] phát âm das Vollkornmehl 0 bình chọn
31/05/2016 das Weizenvollkornmehl [de] phát âm das Weizenvollkornmehl 0 bình chọn
31/05/2016 der Kieferchirurg [de] phát âm der Kieferchirurg 0 bình chọn
31/05/2016 die Zahnfäulnis [de] phát âm die Zahnfäulnis 0 bình chọn
31/05/2016 die Zahnfleischentzündung [de] phát âm die Zahnfleischentzündung -1 bình chọn
31/05/2016 der Belag [de] phát âm der Belag 0 bình chọn
30/05/2016 Querverbindung [de] phát âm Querverbindung 0 bình chọn
29/05/2016 retrosternal [de] phát âm retrosternal 0 bình chọn
29/05/2016 sauberer [de] phát âm sauberer 0 bình chọn
29/05/2016 navi [de] phát âm navi 0 bình chọn
29/05/2016 Körschtal [de] phát âm Körschtal 0 bình chọn