Những từ đã phát âm của CSven trong Forvo

Thành viên: CSven Đăng ký phát âm của CSven

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/09/2012 幼年 [zh] phát âm 幼年 bình chọn
03/06/2012 喹諾酮 [zh] phát âm 喹諾酮 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘂 bình chọn
02/06/2012 嗣国 [zh] phát âm 嗣国 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 喻 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘁 bình chọn
02/06/2012 含油岩 [zh] phát âm 含油岩 bình chọn
02/06/2012 周禮 [zh] phát âm 周禮 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘎 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘏 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘐 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘒 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘓 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 呕 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘖 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 啧 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘗 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘛 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘜 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 唛 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘣 bình chọn
02/06/2012 嘉黎 [zh] phát âm 嘉黎 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘮 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘸 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 呒 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 噀 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 噂 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 噌 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 噍 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 噘 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Trung Quốc

Liên hệ CSven


Thống kê thành viên

Phát âm: 72

Từ đã thêm: 2

Số lần xem trang: 5.744


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 14.644

Vị thứ theo phát âm: 2.772