Những từ đã phát âm của CSven trong Forvo

Thành viên: CSven Đăng ký phát âm của CSven

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/09/2012 幼年 [zh] phát âm 幼年 0 bình chọn
03/06/2012 喹諾酮 [zh] phát âm 喹諾酮 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘂 0 bình chọn
02/06/2012 嗣国 [zh] phát âm 嗣国 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 喻 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘁 0 bình chọn
02/06/2012 含油岩 [zh] phát âm 含油岩 0 bình chọn
02/06/2012 周禮 [zh] phát âm 周禮 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘎 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘏 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘐 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘒 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘓 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 呕 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘖 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 啧 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘗 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘛 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘜 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 唛 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘣 0 bình chọn
02/06/2012 嘉黎 [zh] phát âm 嘉黎 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘮 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 嘸 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 呒 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 噀 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 噂 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 噌 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 噍 0 bình chọn
02/06/2012 [zh] phát âm 噘 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Trung Quốc

Liên hệ CSven


Thống kê thành viên

Phát âm: 72

Từ đã thêm: 2

Số lần xem trang: 9.449


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 19.483

Vị thứ theo phát âm: 3.373