Thành viên: Chareidio

Đăng ký phát âm của Chareidio

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/03/2008 popularity [en] phát âm popularity 0 bình chọn
30/03/2008 repose [en] phát âm repose 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/03/2008 password [en] phát âm password -1 bình chọn
30/03/2008 rainbow [en] phát âm rainbow 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/03/2008 Stratovarius [en] phát âm Stratovarius 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/03/2008 shampoo [en] phát âm shampoo 0 bình chọn
30/03/2008 kitchen [en] phát âm kitchen 0 bình chọn