Thành viên:

Crustyoldbloke

Đăng ký phát âm của Crustyoldbloke

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/10/2012 Giltspur [en] phát âm Giltspur 0 bình chọn
08/10/2012 Denudation [en] phát âm Denudation 0 bình chọn
08/10/2012 unprejudiced [en] phát âm unprejudiced 0 bình chọn
08/10/2012 unsavoury [en] phát âm unsavoury 0 bình chọn
08/10/2012 scrunchy [en] phát âm scrunchy 0 bình chọn
08/10/2012 Anthony Pym [en] phát âm Anthony Pym 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/10/2012 horseradish [en] phát âm horseradish 0 bình chọn
05/10/2012 Voigt [en] phát âm Voigt 0 bình chọn
13/12/2011 verifiers [en] phát âm verifiers 0 bình chọn
13/12/2011 obsessively [en] phát âm obsessively 0 bình chọn
13/12/2011 Robert Norton Noyce [en] phát âm Robert Norton Noyce 0 bình chọn
13/12/2011 Deryn [en] phát âm Deryn 0 bình chọn
13/12/2011 Rhinospike [en] phát âm Rhinospike 0 bình chọn
13/12/2011 Windover [en] phát âm Windover 0 bình chọn
13/12/2011 Stour [en] phát âm Stour 0 bình chọn
06/12/2011 Brazzer [en] phát âm Brazzer 0 bình chọn
06/12/2011 Holburne [en] phát âm Holburne 0 bình chọn
06/12/2011 Kelough [en] phát âm Kelough 0 bình chọn
06/12/2011 bobbery [en] phát âm bobbery 0 bình chọn
06/12/2011 limequat [en] phát âm limequat 0 bình chọn
06/12/2011 graphemic [en] phát âm graphemic 0 bình chọn
06/12/2011 placarded [en] phát âm placarded 0 bình chọn
29/11/2011 contouring [en] phát âm contouring 0 bình chọn
29/11/2011 doubling down [en] phát âm doubling down 0 bình chọn
29/11/2011 Bygate [en] phát âm Bygate 0 bình chọn
29/11/2011 Wheldon [en] phát âm Wheldon 0 bình chọn
29/11/2011 Jowell [en] phát âm Jowell 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/11/2011 blacktop [en] phát âm blacktop 0 bình chọn
29/11/2011 nondestructive [en] phát âm nondestructive 0 bình chọn
29/11/2011 patterns [en] phát âm patterns 0 bình chọn