Thành viên: Drosophilist

Đăng ký phát âm của Drosophilist

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/01/2010 wrath [en] phát âm wrath -1 bình chọn
20/01/2010 telecast [en] phát âm telecast 0 bình chọn
20/01/2010 tailpipe [en] phát âm tailpipe 0 bình chọn
20/01/2010 plagiarized [en] phát âm plagiarized 0 bình chọn
19/01/2010 Burroughs [en] phát âm Burroughs 0 bình chọn
19/01/2010 devo [en] phát âm devo 0 bình chọn
19/01/2010 glycolic peel [en] phát âm glycolic peel 0 bình chọn
19/01/2010 unipotent [en] phát âm unipotent 0 bình chọn
19/01/2010 multipotent [en] phát âm multipotent 0 bình chọn
19/01/2010 fibrocartilage [en] phát âm fibrocartilage 0 bình chọn
19/01/2010 hyaline [en] phát âm hyaline 0 bình chọn
19/01/2010 chondrocyte [en] phát âm chondrocyte 0 bình chọn
19/01/2010 Chondroblast [en] phát âm Chondroblast 0 bình chọn
19/01/2010 Areolar [en] phát âm Areolar 0 bình chọn
19/01/2010 Proteoglycan [en] phát âm Proteoglycan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/01/2010 Reticular [en] phát âm Reticular 0 bình chọn
19/01/2010 phagocytize [en] phát âm phagocytize 0 bình chọn
19/01/2010 Adipocyte [en] phát âm Adipocyte 0 bình chọn
19/01/2010 Fibroblast [en] phát âm Fibroblast 0 bình chọn
19/01/2010 ureter [en] phát âm ureter 0 bình chọn
19/01/2010 serous [en] phát âm serous 0 bình chọn
19/01/2010 Codon [en] phát âm Codon 0 bình chọn
19/01/2010 Pluripotent [en] phát âm Pluripotent 0 bình chọn
16/01/2010 anxiously [en] phát âm anxiously 0 bình chọn
16/01/2010 biomolecule [en] phát âm biomolecule 0 bình chọn
15/01/2010 Richter [en] phát âm Richter 0 bình chọn
15/01/2010 defy [en] phát âm defy 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/01/2010 waddling [en] phát âm waddling 0 bình chọn
15/01/2010 Reagan [en] phát âm Reagan 0 bình chọn
15/01/2010 mightiest [en] phát âm mightiest 0 bình chọn