Thành viên:

FrenchForAll

Đăng ký phát âm của FrenchForAll

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/05/2015 battre le fer tant qu'il est chaud [fr] phát âm battre le fer tant qu'il est chaud 1 bình chọn
29/05/2015 j'installe [fr] phát âm j'installe 0 bình chọn
29/05/2015 vous vous installez ici ? [fr] phát âm vous vous installez ici ? 0 bình chọn
29/05/2015 en même temps que [fr] phát âm en même temps que 0 bình chọn
29/05/2015 vendre son âme au diable [fr] phát âm vendre son âme au diable 0 bình chọn
29/05/2015 tous les chemins mènent à Rome [fr] phát âm tous les chemins mènent à Rome 0 bình chọn
29/05/2015 tête à tête [fr] phát âm tête à tête 0 bình chọn
29/05/2015 nous installons [fr] phát âm nous installons 0 bình chọn
29/05/2015 chandelier [fr] phát âm chandelier 0 bình chọn
07/05/2015 cellules flagellées [fr] phát âm cellules flagellées 1 bình chọn
07/05/2015 rides estompées [fr] phát âm rides estompées 0 bình chọn
07/05/2015 Terrier écossais [fr] phát âm Terrier écossais 0 bình chọn
07/05/2015 fidèles lecteurs [fr] phát âm fidèles lecteurs 0 bình chọn
07/05/2015 faisant fi [fr] phát âm faisant fi 0 bình chọn
07/05/2015 Jacques le fataliste et son maître [fr] phát âm Jacques le fataliste et son maître 1 bình chọn
07/05/2015 look hippie chic [fr] phát âm look hippie chic 1 bình chọn
07/05/2015 sandales à talons [fr] phát âm sandales à talons 1 bình chọn
07/05/2015 Parole de Dieu [fr] phát âm Parole de Dieu -1 bình chọn
07/05/2015 triple protection [fr] phát âm triple protection 0 bình chọn
07/05/2015 pétrifié de terreur [fr] phát âm pétrifié de terreur 0 bình chọn
07/05/2015 être symbolisée par [fr] phát âm être symbolisée par 1 bình chọn
07/05/2015 python [fr] phát âm python 0 bình chọn
07/05/2015 un bon emploi [fr] phát âm un bon emploi 0 bình chọn
28/04/2015 malheureux [fr] phát âm malheureux 0 bình chọn
28/04/2015 nombreuses [fr] phát âm nombreuses 0 bình chọn
28/04/2015 merveilleuse [fr] phát âm merveilleuse 0 bình chọn
28/04/2015 Royaume-Uni [fr] phát âm Royaume-Uni 0 bình chọn
28/04/2015 meilleures [fr] phát âm meilleures 0 bình chọn
28/04/2015 travaillais [fr] phát âm travaillais 0 bình chọn
02/12/2014 un petit peu [fr] phát âm un petit peu 1 bình chọn