Thành viên: JulietteFr

Đăng ký phát âm của JulietteFr

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/09/2013 Saussemesnil [fr] phát âm Saussemesnil 0 bình chọn
16/09/2013 Teurthéville-Bocage [fr] phát âm Teurthéville-Bocage 0 bình chọn
16/09/2013 Tamerville [fr] phát âm Tamerville 0 bình chọn
16/09/2013 Le Rozel [fr] phát âm Le Rozel 0 bình chọn
16/09/2013 Surtainville [fr] phát âm Surtainville 1 bình chọn
16/09/2013 Négreville [fr] phát âm Négreville 0 bình chọn
16/09/2013 Huberville [fr] phát âm Huberville 0 bình chọn
16/09/2013 Cambes-en-Plaine [fr] phát âm Cambes-en-Plaine 0 bình chọn
16/09/2013 épeire [fr] phát âm épeire 1 bình chọn
16/09/2013 épeiche [fr] phát âm épeiche 0 bình chọn
16/09/2013 Pierre Leguillon [fr] phát âm Pierre Leguillon 0 bình chọn
16/09/2013 futilités [fr] phát âm futilités 0 bình chọn
16/09/2013 fusette [fr] phát âm fusette 0 bình chọn
16/09/2013 fusibilité [fr] phát âm fusibilité 0 bình chọn
16/09/2013 furtivité [fr] phát âm furtivité 0 bình chọn
16/09/2013 funérarium [fr] phát âm funérarium 0 bình chọn
16/09/2013 funboarder [fr] phát âm funboarder 0 bình chọn
16/09/2013 furetage [fr] phát âm furetage 0 bình chọn
16/09/2013 fumaison [fr] phát âm fumaison 0 bình chọn
16/09/2013 fugacité [fr] phát âm fugacité 0 bình chọn
16/09/2013 frusques [fr] phát âm frusques 0 bình chọn
16/09/2013 fruité [fr] phát âm fruité 1 bình chọn
16/09/2013 frottement [fr] phát âm frottement 0 bình chọn
16/09/2013 froissé [fr] phát âm froissé 0 bình chọn
16/09/2013 frontalier [fr] phát âm frontalier 0 bình chọn
16/09/2013 frontail [fr] phát âm frontail 0 bình chọn
16/09/2013 froissant [fr] phát âm froissant 0 bình chọn
16/09/2013 fritons [fr] phát âm fritons 0 bình chọn
16/09/2013 froissement [fr] phát âm froissement 0 bình chọn
16/09/2013 froissable [fr] phát âm froissable 0 bình chọn