Thành viên: McDutchie Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của McDutchie

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/03/2015 februario [ia] phát âm februario 0 bình chọn
31/12/2014 natuurlijke selectie [nl] phát âm natuurlijke selectie 0 bình chọn
31/12/2014 afspelen [nl] phát âm afspelen 0 bình chọn
31/12/2014 visiteren [nl] phát âm visiteren 0 bình chọn
31/12/2014 halfparasiet [nl] phát âm halfparasiet 0 bình chọn
31/12/2014 impregneren [nl] phát âm impregneren 0 bình chọn
31/12/2014 fanfare [nl] phát âm fanfare 0 bình chọn
31/12/2014 op zijn stokpaardje zitten [nl] phát âm op zijn stokpaardje zitten 0 bình chọn
31/12/2014 overlevende [nl] phát âm overlevende 0 bình chọn
31/12/2014 nietsbetekenend [nl] phát âm nietsbetekenend 0 bình chọn
31/12/2014 jaarwisseling [nl] phát âm jaarwisseling 0 bình chọn
31/12/2014 oudejaarsdag [nl] phát âm oudejaarsdag 0 bình chọn
31/12/2014 inwerkingtreding [nl] phát âm inwerkingtreding 0 bình chọn
31/12/2014 kapitaal [nl] phát âm kapitaal 0 bình chọn
31/12/2014 brasserie [nl] phát âm brasserie 0 bình chọn
31/12/2014 kindercorrespondent [nl] phát âm kindercorrespondent 0 bình chọn
31/12/2014 deeg [nl] phát âm deeg 0 bình chọn
31/12/2014 januario [ia] phát âm januario 1 bình chọn
29/12/2014 neurologia [ia] phát âm neurologia 0 bình chọn
29/12/2014 neurologic [ia] phát âm neurologic 1 bình chọn
29/12/2014 benediction [ia] phát âm benediction 0 bình chọn
28/11/2014 cochietto [ia] phát âm cochietto 0 bình chọn
24/11/2014 lection [ia] phát âm lection 0 bình chọn
23/11/2014 polikliniek [nl] phát âm polikliniek 1 bình chọn
23/11/2014 verslavingsprobleem [nl] phát âm verslavingsprobleem 0 bình chọn
23/11/2014 dagbehandeling [nl] phát âm dagbehandeling 0 bình chọn
23/11/2014 avondster [nl] phát âm avondster 0 bình chọn
23/11/2014 inloopsessie [nl] phát âm inloopsessie 1 bình chọn
23/11/2014 handelsmissie [nl] phát âm handelsmissie 0 bình chọn
23/11/2014 pietenstrijd [nl] phát âm pietenstrijd 0 bình chọn