Thành viên: McDutchie Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của McDutchie

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/06/2014 schadeloosstellen [nl] phát âm schadeloosstellen 0 bình chọn
06/06/2014 schadeloosgesteld [nl] phát âm schadeloosgesteld 0 bình chọn
06/06/2014 schadeloos [nl] phát âm schadeloos 0 bình chọn
06/06/2014 niertransplantatie [nl] phát âm niertransplantatie 0 bình chọn
06/06/2014 longtransplantatie [nl] phát âm longtransplantatie 0 bình chọn
06/06/2014 interieurverzorgster [nl] phát âm interieurverzorgster 0 bình chọn
06/06/2014 voorkomen [nl] phát âm voorkomen 0 bình chọn
01/06/2014 opveren [nl] phát âm opveren 0 bình chọn
01/06/2014 rangschikken [nl] phát âm rangschikken 0 bình chọn
01/06/2014 ordenen [nl] phát âm ordenen 0 bình chọn
01/06/2014 overdekt [nl] phát âm overdekt 0 bình chọn
01/06/2014 verkeersreglement [nl] phát âm verkeersreglement 0 bình chọn
01/06/2014 brandslang [nl] phát âm brandslang 0 bình chọn
01/06/2014 Pompeï [nl] phát âm Pompeï 0 bình chọn
12/04/2014 slaapkamer [nl] phát âm slaapkamer 0 bình chọn
11/04/2014 vermeld [nl] phát âm vermeld 0 bình chọn
11/04/2014 uitgaansmogelijkheden [nl] phát âm uitgaansmogelijkheden 0 bình chọn
11/04/2014 gestopt [nl] phát âm gestopt 0 bình chọn
11/04/2014 taalschool [nl] phát âm taalschool 0 bình chọn
11/04/2014 hoofdkostwinner [nl] phát âm hoofdkostwinner 0 bình chọn
11/04/2014 verdaagd [nl] phát âm verdaagd 0 bình chọn
11/04/2014 kransslagaderchirurgie [nl] phát âm kransslagaderchirurgie 0 bình chọn
11/04/2014 droomdebuut [nl] phát âm droomdebuut 0 bình chọn
25/02/2014 biologia [ia] phát âm biologia 0 bình chọn
25/02/2014 zoologia [ia] phát âm zoologia 0 bình chọn
25/02/2014 genetica [ia] phát âm genetica 0 bình chọn
25/02/2014 fetide [ia] phát âm fetide 0 bình chọn
22/01/2014 physiologia [ia] phát âm physiologia 0 bình chọn
22/01/2014 organismo [ia] phát âm organismo 0 bình chọn
22/01/2014 zoologic [ia] phát âm zoologic 0 bình chọn