Thành viên:

McDutchie

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của McDutchie

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/06/2014 pensioenfondstoetredingsvoorwaarden [nl] phát âm pensioenfondstoetredingsvoorwaarden 0 bình chọn
06/06/2014 basaalcelcarcinoom [nl] phát âm basaalcelcarcinoom 0 bình chọn
06/06/2014 doorverbonden [nl] phát âm doorverbonden 0 bình chọn
06/06/2014 doorschieten [nl] phát âm doorschieten 0 bình chọn
06/06/2014 belijdenis [nl] phát âm belijdenis 0 bình chọn
06/06/2014 Reinbert de Leeuw [nl] phát âm Reinbert de Leeuw 0 bình chọn
06/06/2014 doorgeschoten [nl] phát âm doorgeschoten 0 bình chọn
06/06/2014 voedselketen [nl] phát âm voedselketen 0 bình chọn
06/06/2014 werkeloosheid [nl] phát âm werkeloosheid 0 bình chọn
06/06/2014 werkgelegenheid [nl] phát âm werkgelegenheid 0 bình chọn
06/06/2014 schadeloosstellen [nl] phát âm schadeloosstellen 0 bình chọn
06/06/2014 schadeloosgesteld [nl] phát âm schadeloosgesteld 0 bình chọn
06/06/2014 schadeloos [nl] phát âm schadeloos 0 bình chọn
06/06/2014 niertransplantatie [nl] phát âm niertransplantatie 0 bình chọn
06/06/2014 longtransplantatie [nl] phát âm longtransplantatie 0 bình chọn
06/06/2014 interieurverzorgster [nl] phát âm interieurverzorgster 0 bình chọn
06/06/2014 voorkomen [nl] phát âm voorkomen 0 bình chọn
01/06/2014 opveren [nl] phát âm opveren 0 bình chọn
01/06/2014 rangschikken [nl] phát âm rangschikken 0 bình chọn
01/06/2014 ordenen [nl] phát âm ordenen 0 bình chọn
01/06/2014 overdekt [nl] phát âm overdekt 0 bình chọn
01/06/2014 verkeersreglement [nl] phát âm verkeersreglement 0 bình chọn
01/06/2014 brandslang [nl] phát âm brandslang 0 bình chọn
01/06/2014 Pompeï [nl] phát âm Pompeï 0 bình chọn
12/04/2014 slaapkamer [nl] phát âm slaapkamer 0 bình chọn
11/04/2014 vermeld [nl] phát âm vermeld 0 bình chọn
11/04/2014 uitgaansmogelijkheden [nl] phát âm uitgaansmogelijkheden 0 bình chọn
11/04/2014 gestopt [nl] phát âm gestopt 0 bình chọn
11/04/2014 taalschool [nl] phát âm taalschool 0 bình chọn
11/04/2014 hoofdkostwinner [nl] phát âm hoofdkostwinner 0 bình chọn