Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/10/2015 fiérot [fr] phát âm fiérot 0 bình chọn
09/10/2015 brelan [fr] phát âm brelan 0 bình chọn
09/10/2015 Stetson [fr] phát âm Stetson 0 bình chọn
09/10/2015 hotte aspirante [fr] phát âm hotte aspirante 0 bình chọn
09/10/2015 des pipeaux [fr] phát âm des pipeaux 0 bình chọn
09/10/2015 faire des galipettes [fr] phát âm faire des galipettes 0 bình chọn
09/10/2015 cochon qui s'en dédit [fr] phát âm cochon qui s'en dédit 0 bình chọn
09/10/2015 gambade [fr] phát âm gambade 0 bình chọn
09/10/2015 introspection [fr] phát âm introspection 0 bình chọn
09/10/2015 se défiler [fr] phát âm se défiler 0 bình chọn
09/10/2015 Anne-Laure [fr] phát âm Anne-Laure 0 bình chọn
09/10/2015 caraco [fr] phát âm caraco 0 bình chọn
09/10/2015 crobard [fr] phát âm crobard 0 bình chọn
09/10/2015 pin-up [fr] phát âm pin-up 0 bình chọn
09/10/2015 feuler [fr] phát âm feuler 0 bình chọn
09/10/2015 jouer à coucou [fr] phát âm jouer à coucou 0 bình chọn
09/10/2015 grognasse [fr] phát âm grognasse 0 bình chọn
09/10/2015 écloserie [fr] phát âm écloserie 0 bình chọn
09/10/2015 désolée, mais je dois filer ! [fr] phát âm désolée, mais je dois filer ! 0 bình chọn
09/10/2015 apophtegme [fr] phát âm apophtegme 0 bình chọn
09/10/2015 le hérisson [fr] phát âm le hérisson 0 bình chọn
09/10/2015 lasciveté [fr] phát âm lasciveté 0 bình chọn
09/10/2015 hérédité [fr] phát âm hérédité 0 bình chọn
09/10/2015 certification [fr] phát âm certification 0 bình chọn
09/10/2015 à lundi [fr] phát âm à lundi 0 bình chọn
09/10/2015 à mercredi [fr] phát âm à mercredi 0 bình chọn
09/10/2015 à mardi [fr] phát âm à mardi 0 bình chọn
09/10/2015 à jeudi [fr] phát âm à jeudi 0 bình chọn
09/10/2015 à vendredi [fr] phát âm à vendredi 0 bình chọn
09/10/2015 à samedi [fr] phát âm à samedi 0 bình chọn