Thành viên: Pat91 Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/07/2015 Fusilier [fr] phát âm Fusilier 0 bình chọn
31/07/2015 neuvième [fr] phát âm neuvième 0 bình chọn
31/07/2015 Cravate [fr] phát âm Cravate 0 bình chọn
31/07/2015 tympanisme [fr] phát âm tympanisme 0 bình chọn
31/07/2015 tuberculine [fr] phát âm tuberculine 0 bình chọn
31/07/2015 halitose [fr] phát âm halitose 0 bình chọn
31/07/2015 hématémèse [fr] phát âm hématémèse 0 bình chọn
31/07/2015 rectorragie [fr] phát âm rectorragie 0 bình chọn
31/07/2015 méplat [fr] phát âm méplat 0 bình chọn
31/07/2015 Anceau [fr] phát âm Anceau 0 bình chọn
31/07/2015 curieux, curieuse [fr] phát âm curieux, curieuse 0 bình chọn
31/07/2015 Flamusse [fr] phát âm Flamusse 0 bình chọn
31/07/2015 fou, folle ou fol [fr] phát âm fou, folle ou fol 0 bình chọn
31/07/2015 Il est canadien [fr] phát âm Il est canadien 0 bình chọn
31/07/2015 anglo-canadien [fr] phát âm anglo-canadien 0 bình chọn
31/07/2015 Canadien français [fr] phát âm Canadien français 0 bình chọn
31/07/2015 faire le bon choix [fr] phát âm faire le bon choix 0 bình chọn
31/07/2015 sur le même thème [fr] phát âm sur le même thème 0 bình chọn
31/07/2015 être animé [fr] phát âm être animé 0 bình chọn
31/07/2015 soupe chaude [fr] phát âm soupe chaude 0 bình chọn
31/07/2015 tourner vers l'avenir [fr] phát âm tourner vers l'avenir 0 bình chọn
31/07/2015 perdre la dignité [fr] phát âm perdre la dignité 0 bình chọn
31/07/2015 faire quitter un lieu [fr] phát âm faire quitter un lieu 0 bình chọn
31/07/2015 agir en récidive [fr] phát âm agir en récidive 0 bình chọn
31/07/2015 absence de réponse [fr] phát âm absence de réponse 0 bình chọn
31/07/2015 eutypiose [fr] phát âm eutypiose 0 bình chọn
30/07/2015 entérologie [fr] phát âm entérologie 0 bình chọn
30/07/2015 la fièvre [fr] phát âm la fièvre 0 bình chọn
30/07/2015 lancez [fr] phát âm lancez 0 bình chọn
30/07/2015 essorée [fr] phát âm essorée 0 bình chọn