Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/08/2015 Bonneuil-sur-Marne [fr] phát âm Bonneuil-sur-Marne 0 bình chọn
11/08/2015 Boncourt-sur-Meuse [fr] phát âm Boncourt-sur-Meuse 1 bình chọn
11/08/2015 envoient [fr] phát âm envoient 0 bình chọn
11/08/2015 Felletin [fr] phát âm Felletin 0 bình chọn
11/08/2015 la nôtre [fr] phát âm la nôtre 0 bình chọn
11/08/2015 assoyez [fr] phát âm assoyez 0 bình chọn
11/08/2015 braisée [fr] phát âm braisée 0 bình chọn
11/08/2015 méchant, méchante [fr] phát âm méchant, méchante 0 bình chọn
11/08/2015 envoies [fr] phát âm envoies 0 bình chọn
11/08/2015 buvions [fr] phát âm buvions 0 bình chọn
11/08/2015 voit [fr] phát âm voit 0 bình chọn
11/08/2015 meurt [fr] phát âm meurt 0 bình chọn
11/08/2015 mourez [fr] phát âm mourez 0 bình chọn
11/08/2015 vient [fr] phát âm vient 0 bình chọn
11/08/2015 boives [fr] phát âm boives 0 bình chọn
11/08/2015 boive [fr] phát âm boive 0 bình chọn
11/08/2015 nuageux [fr] phát âm nuageux 0 bình chọn
11/08/2015 peut [fr] phát âm peut 0 bình chọn
11/08/2015 Fexhe-le-Haut-Clocher [fr] phát âm Fexhe-le-Haut-Clocher 0 bình chọn
11/08/2015 Souilly [fr] phát âm Souilly 0 bình chọn
11/08/2015 venez [fr] phát âm venez 0 bình chọn
11/08/2015 mets [fr] phát âm mets 0 bình chọn
11/08/2015 avide de pouvoir [fr] phát âm avide de pouvoir 0 bình chọn
11/08/2015 Le bateau jaune [fr] phát âm Le bateau jaune 0 bình chọn
11/08/2015 boit-il [fr] phát âm boit-il 0 bình chọn
11/08/2015 connaît [fr] phát âm connaît 0 bình chọn
11/08/2015 rit [fr] phát âm rit 0 bình chọn
11/08/2015 plais [fr] phát âm plais 0 bình chọn
11/08/2015 conduit [fr] phát âm conduit 0 bình chọn
11/08/2015 venons [fr] phát âm venons 0 bình chọn