Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/06/2016 Brianny [fr] phát âm Brianny 0 bình chọn
23/06/2016 Briantes [fr] phát âm Briantes 0 bình chọn
23/06/2016 Mésie [fr] phát âm Mésie 0 bình chọn
23/06/2016 Briastre [fr] phát âm Briastre 0 bình chọn
23/06/2016 Briançonnet [fr] phát âm Briançonnet 0 bình chọn
23/06/2016 Briaucourt [fr] phát âm Briaucourt 0 bình chọn
23/06/2016 Briatexte [fr] phát âm Briatexte 0 bình chọn
23/06/2016 Bricquebosq [fr] phát âm Bricquebosq 0 bình chọn
23/06/2016 Bridoré [fr] phát âm Bridoré 0 bình chọn
23/06/2016 Bricy [fr] phát âm Bricy 0 bình chọn
23/06/2016 Bricon [fr] phát âm Bricon 0 bình chọn
23/06/2016 Brie-sous-Archiac [fr] phát âm Brie-sous-Archiac 0 bình chọn
23/06/2016 Brié-et-Angonnes [fr] phát âm Brié-et-Angonnes 0 bình chọn
23/06/2016 Briconville [fr] phát âm Briconville 0 bình chọn
23/06/2016 de Lamerie [fr] phát âm de Lamerie 0 bình chọn
23/06/2016 gyroroue [fr] phát âm gyroroue 0 bình chọn
23/06/2016 travail de nuit [fr] phát âm travail de nuit 0 bình chọn
23/06/2016 Ricqlès [fr] phát âm Ricqlès 0 bình chọn
23/06/2016 Hiers [fr] phát âm Hiers 0 bình chọn
23/06/2016 s'enfermer [fr] phát âm s'enfermer 0 bình chọn
23/06/2016 indiqueront [fr] phát âm indiqueront 0 bình chọn
23/06/2016 Beaudot [fr] phát âm Beaudot 0 bình chọn
23/06/2016 comment dit-on en français ? [fr] phát âm comment dit-on en français ? 0 bình chọn
23/06/2016 je lui en ai déjà parlé [fr] phát âm je lui en ai déjà parlé 0 bình chọn
23/06/2016 faire joli à l'oreille [fr] phát âm faire joli à l'oreille 0 bình chọn
23/06/2016 c'est l'important [fr] phát âm c'est l'important 0 bình chọn
23/06/2016 pas de malaise [fr] phát âm pas de malaise 0 bình chọn
23/06/2016 j'ai pas de problème [fr] phát âm j'ai pas de problème 0 bình chọn
22/06/2016 Saint-Genest-sur-Roselle [fr] phát âm Saint-Genest-sur-Roselle 0 bình chọn
22/06/2016 Saint-Genest-Lachamp [fr] phát âm Saint-Genest-Lachamp 0 bình chọn