Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/07/2016 remettons ça dans un an jour pour jour [fr] phát âm remettons ça dans un an jour pour jour 0 bình chọn
15/07/2016 pelotonnée [fr] phát âm pelotonnée 0 bình chọn
14/07/2016 pendant que tu y es / tant que tu y es [fr] phát âm pendant que tu y es / tant que tu y es 0 bình chọn
14/07/2016 fausse route [fr] phát âm fausse route 0 bình chọn
14/07/2016 avec qui Jean est-il parti ? [fr] phát âm avec qui Jean est-il parti ? 1 bình chọn
14/07/2016 Château Canuet [fr] phát âm Château Canuet 0 bình chọn
14/07/2016 Square Caulaincourt [fr] phát âm Square Caulaincourt 0 bình chọn
13/07/2016 Marcillenc [fr] phát âm Marcillenc 0 bình chọn
13/07/2016 Brias [fr] phát âm Brias 0 bình chọn
13/07/2016 Debos [fr] phát âm Debos 0 bình chọn
13/07/2016 Lathus [fr] phát âm Lathus 0 bình chọn
13/07/2016 Chelle-Debat [fr] phát âm Chelle-Debat 0 bình chọn
13/07/2016 Degeytter [fr] phát âm Degeytter 0 bình chọn
13/07/2016 Mytyl [fr] phát âm Mytyl 0 bình chọn
13/07/2016 Zobrist [fr] phát âm Zobrist 0 bình chọn
13/07/2016 Jons [fr] phát âm Jons 0 bình chọn
13/07/2016 Tyltyl [fr] phát âm Tyltyl 0 bình chọn
13/07/2016 Guers [fr] phát âm Guers 0 bình chọn
13/07/2016 Brinckheim [fr] phát âm Brinckheim 0 bình chọn
13/07/2016 Gojira [fr] phát âm Gojira 0 bình chọn
13/07/2016 Urdens [fr] phát âm Urdens 0 bình chọn
13/07/2016 Briscous [fr] phát âm Briscous 0 bình chọn
13/07/2016 JIT [fr] phát âm JIT 0 bình chọn
13/07/2016 Baldabziou [fr] phát âm Baldabziou 0 bình chọn
13/07/2016 Ralde [fr] phát âm Ralde 0 bình chọn
13/07/2016 Diev [fr] phát âm Diev 0 bình chọn
13/07/2016 Coblenz [fr] phát âm Coblenz 0 bình chọn
13/07/2016 Doumouriez [fr] phát âm Doumouriez 0 bình chọn
13/07/2016 Brosville [fr] phát âm Brosville 0 bình chọn
13/07/2016 Brocas [fr] phát âm Brocas 0 bình chọn