Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/09/2015 Lodoïs [fr] phát âm Lodoïs 0 bình chọn
29/09/2015 Nieulle [fr] phát âm Nieulle 0 bình chọn
29/09/2015 ondes électriques [fr] phát âm ondes électriques 0 bình chọn
29/09/2015 Macabiau [fr] phát âm Macabiau 0 bình chọn
29/09/2015 sourd, sourde [fr] phát âm sourd, sourde 0 bình chọn
28/09/2015 pommer [fr] phát âm pommer 0 bình chọn
28/09/2015 tétraédrique [fr] phát âm tétraédrique 0 bình chọn
28/09/2015 étroite collaboration [fr] phát âm étroite collaboration 0 bình chọn
28/09/2015 sur la terre [fr] phát âm sur la terre 0 bình chọn
28/09/2015 réponse immédiate [fr] phát âm réponse immédiate 0 bình chọn
28/09/2015 à aucun moment [fr] phát âm à aucun moment 0 bình chọn
28/09/2015 sur le qui-vive [fr] phát âm sur le qui-vive 0 bình chọn
28/09/2015 ligne de départ [fr] phát âm ligne de départ 0 bình chọn
28/09/2015 de façon parfaite [fr] phát âm de façon parfaite 0 bình chọn
28/09/2015 au bon moment [fr] phát âm au bon moment 0 bình chọn
28/09/2015 dans toutes les directions [fr] phát âm dans toutes les directions 0 bình chọn
28/09/2015 pousser en avant [fr] phát âm pousser en avant 0 bình chọn
28/09/2015 anciennes manières [fr] phát âm anciennes manières 0 bình chọn
28/09/2015 la lumière vainque les ténèbres [fr] phát âm la lumière vainque les ténèbres 0 bình chọn
28/09/2015 routes sinueuses [fr] phát âm routes sinueuses 0 bình chọn
28/09/2015 vie nouvelle [fr] phát âm vie nouvelle 0 bình chọn
28/09/2015 sans bruit ni fanfare [fr] phát âm sans bruit ni fanfare 0 bình chọn
28/09/2015 jardin d'enfants [fr] phát âm jardin d'enfants 0 bình chọn
28/09/2015 mettre à l'épreuve [fr] phát âm mettre à l'épreuve 0 bình chọn
28/09/2015 globalité de la création [fr] phát âm globalité de la création 0 bình chọn
28/09/2015 tout à fait inutile [fr] phát âm tout à fait inutile 0 bình chọn
28/09/2015 obéir sans hésitation [fr] phát âm obéir sans hésitation 0 bình chọn
28/09/2015 commencer dès maintenant [fr] phát âm commencer dès maintenant 0 bình chọn
28/09/2015 certitude intérieure [fr] phát âm certitude intérieure 0 bình chọn
28/09/2015 d'aucune sorte [fr] phát âm d'aucune sorte 0 bình chọn