Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/09/2016 attirant / attirante [fr] phát âm attirant / attirante 0 bình chọn
20/09/2016 je lui trouve du charme [fr] phát âm je lui trouve du charme 0 bình chọn
20/09/2016 avoir la diarrhée [fr] phát âm avoir la diarrhée 1 bình chọn
20/09/2016 incohérente [fr] phát âm incohérente 1 bình chọn
20/09/2016 Gênes et Lucques [fr] phát âm Gênes et Lucques 0 bình chọn
20/09/2016 Joseph Siffred Duplessis [fr] phát âm Joseph Siffred Duplessis 0 bình chọn
19/09/2016 réussiront [fr] phát âm réussiront 0 bình chọn
19/09/2016 maëstrichtien [fr] phát âm maëstrichtien 0 bình chọn
19/09/2016 Dorcel [fr] phát âm Dorcel 0 bình chọn
19/09/2016 Lespinet [fr] phát âm Lespinet 0 bình chọn
19/09/2016 Odille [fr] phát âm Odille 0 bình chọn
19/09/2016 Soumita [fr] phát âm Soumita 0 bình chọn
19/09/2016 Founcke [fr] phát âm Founcke 0 bình chọn
19/09/2016 Rangueil [fr] phát âm Rangueil 0 bình chọn
19/09/2016 Subéreux [fr] phát âm Subéreux 0 bình chọn
19/09/2016 exotique [fr] phát âm exotique 0 bình chọn
18/09/2016 Ismail Azzaoui [fr] phát âm Ismail Azzaoui 0 bình chọn
18/09/2016 Zilli [fr] phát âm Zilli 0 bình chọn
18/09/2016 grisailleux [fr] phát âm grisailleux 0 bình chọn
18/09/2016 Identifier et marquer [fr] phát âm Identifier et marquer 0 bình chọn
18/09/2016 Adeline André [fr] phát âm Adeline André 0 bình chọn
18/09/2016 Stéphane Rolland [fr] phát âm Stéphane Rolland 0 bình chọn
18/09/2016 étiquettes thermocollantes [fr] phát âm étiquettes thermocollantes 0 bình chọn
18/09/2016 coup de repassage [fr] phát âm coup de repassage 0 bình chọn
18/09/2016 Véronique Leroy [fr] phát âm Véronique Leroy 0 bình chọn
18/09/2016 Roland Mouret [fr] phát âm Roland Mouret 0 bình chọn
18/09/2016 Paule Ka [fr] phát âm Paule Ka 0 bình chọn
18/09/2016 Mugler [fr] phát âm Mugler 0 bình chọn
18/09/2016 Lutz Huelle [fr] phát âm Lutz Huelle 0 bình chọn
18/09/2016 Leonard Paris [fr] phát âm Leonard Paris 0 bình chọn