Thành viên: Pat91 Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/07/2015 le bracelet [fr] phát âm le bracelet 0 bình chọn
25/07/2015 au quatrième top [fr] phát âm au quatrième top 1 bình chọn
25/07/2015 nous accordons [fr] phát âm nous accordons 0 bình chọn
24/07/2015 coupe des Alpes [fr] phát âm coupe des Alpes 0 bình chọn
24/07/2015 Claude Lauriol [fr] phát âm Claude Lauriol 0 bình chọn
24/07/2015 Pierre Hadot [fr] phát âm Pierre Hadot 0 bình chọn
23/07/2015 voulurent [fr] phát âm voulurent 0 bình chọn
23/07/2015 Gloanec [fr] phát âm Gloanec 0 bình chọn
23/07/2015 Staël [fr] phát âm Staël 0 bình chọn
23/07/2015 Thomas Picketty [fr] phát âm Thomas Picketty 0 bình chọn
23/07/2015 faire un carcan [fr] phát âm faire un carcan 0 bình chọn
23/07/2015 saisis [fr] phát âm saisis 0 bình chọn
23/07/2015 boucherie [fr] phát âm boucherie 0 bình chọn
23/07/2015 Caramany [fr] phát âm Caramany 0 bình chọn
23/07/2015 Tautavel [fr] phát âm Tautavel 0 bình chọn
23/07/2015 le tri [fr] phát âm le tri 0 bình chọn
23/07/2015 aideront [fr] phát âm aideront 0 bình chọn
23/07/2015 Cht'i [fr] phát âm Cht'i 0 bình chọn
23/07/2015 voulûtes [fr] phát âm voulûtes 0 bình chọn
22/07/2015 Bayaldi [fr] phát âm Bayaldi 0 bình chọn
22/07/2015 Gerbaud [fr] phát âm Gerbaud 0 bình chọn
22/07/2015 Doreil [fr] phát âm Doreil 0 bình chọn
22/07/2015 Vinnois [fr] phát âm Vinnois 0 bình chọn
22/07/2015 Pouchot [fr] phát âm Pouchot 0 bình chọn
22/07/2015 Figari [fr] phát âm Figari 0 bình chọn
22/07/2015 Isle-aux-Noix [fr] phát âm Isle-aux-Noix 0 bình chọn
22/07/2015 livrer des pensées [fr] phát âm livrer des pensées 0 bình chọn
22/07/2015 La Clape [fr] phát âm La Clape 0 bình chọn
22/07/2015 Saint-Chinian [fr] phát âm Saint-Chinian 0 bình chọn
22/07/2015 Vérargues [fr] phát âm Vérargues 0 bình chọn