Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/04/2016 Les Chaillots [fr] phát âm Les Chaillots 0 bình chọn
30/04/2016 Les Fichots [fr] phát âm Les Fichots 0 bình chọn
30/04/2016 Maranges Premier Cru [fr] phát âm Maranges Premier Cru 0 bình chọn
30/04/2016 La Micaude [fr] phát âm La Micaude 0 bình chọn
30/04/2016 Hautes Mourottes [fr] phát âm Hautes Mourottes 0 bình chọn
30/04/2016 La Corvée [fr] phát âm La Corvée 0 bình chọn
30/04/2016 Les Maréchaudes [fr] phát âm Les Maréchaudes 0 bình chọn
30/04/2016 Les Valozières [fr] phát âm Les Valozières 0 bình chọn
30/04/2016 Clos du Chapître [fr] phát âm Clos du Chapître 0 bình chọn
30/04/2016 Les Haut Marconnets [fr] phát âm Les Haut Marconnets 0 bình chọn
30/04/2016 Les Fèves [fr] phát âm Les Fèves 0 bình chọn
30/04/2016 Aux Guettes [fr] phát âm Aux Guettes 0 bình chọn
30/04/2016 Les Grèves [fr] phát âm Les Grèves 0 bình chọn
30/04/2016 Les Marconnets [fr] phát âm Les Marconnets 0 bình chọn
30/04/2016 Clos de l’Ecu [fr] phát âm Clos de l’Ecu 0 bình chọn
30/04/2016 Les Vignes Franches [fr] phát âm Les Vignes Franches 0 bình chọn
30/04/2016 Clos de la Mousse [fr] phát âm Clos de la Mousse 0 bình chọn
30/04/2016 Les Grands Epenots [fr] phát âm Les Grands Epenots 0 bình chọn
30/04/2016 Les Petits Epenots [fr] phát âm Les Petits Epenots 0 bình chọn
30/04/2016 Les Saussilles [fr] phát âm Les Saussilles 0 bình chọn
30/04/2016 Les Fremiers [fr] phát âm Les Fremiers 0 bình chọn
30/04/2016 Clos de la Commaraine [fr] phát âm Clos de la Commaraine 0 bình chọn
30/04/2016 Clos Blanc [fr] phát âm Clos Blanc 0 bình chọn
30/04/2016 Les Rugiens-Bas [fr] phát âm Les Rugiens-Bas 0 bình chọn
30/04/2016 Les Croix Noires [fr] phát âm Les Croix Noires 0 bình chọn
30/04/2016 me reposer [fr] phát âm me reposer 0 bình chọn
30/04/2016 tu n'as qu'à [fr] phát âm tu n'as qu'à 1 bình chọn
30/04/2016 Les Riottes [fr] phát âm Les Riottes 0 bình chọn
30/04/2016 Clos des Chênes [fr] phát âm Clos des Chênes 0 bình chọn
30/04/2016 Les Rugiens-Hauts [fr] phát âm Les Rugiens-Hauts 0 bình chọn