Những từ đã phát âm của Sean_Mor trong Forvo

Thành viên: Sean_Mor Đăng ký phát âm của Sean_Mor

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/01/2012 Soddin [sco] phát âm Soddin bình chọn
21/01/2012 ile [sco] phát âm ile bình chọn
20/01/2012 Haud yer weesht [sco] phát âm Haud yer weesht bình chọn
20/01/2012 fermer [sco] phát âm fermer bình chọn
20/01/2012 Mingin [sco] phát âm Mingin bình chọn
20/01/2012 Swally [sco] phát âm Swally bình chọn
19/01/2012 Stranrawer [sco] phát âm Stranrawer bình chọn
19/01/2012 Cloon [sco] phát âm Cloon bình chọn
19/01/2012 Evern [sco] phát âm Evern bình chọn
18/01/2012 Glaekit [sco] phát âm Glaekit bình chọn
18/01/2012 aboot [sco] phát âm aboot bình chọn
18/01/2012 roon [sco] phát âm roon bình chọn
18/01/2012 doon [sco] phát âm doon bình chọn
18/01/2012 Kelsae [sco] phát âm Kelsae bình chọn
18/01/2012 mither [sco] phát âm mither bình chọn
18/01/2012 faither [sco] phát âm faither bình chọn
18/01/2012 Saint Mirren [sco] phát âm Saint Mirren bình chọn
18/01/2012 Whit dae ye hink [sco] phát âm Whit dae ye hink bình chọn
18/01/2012 Nae [sco] phát âm Nae bình chọn
18/01/2012 Dinnae fash yersel [sco] phát âm Dinnae fash yersel bình chọn
18/01/2012 A dinnae ken [sco] phát âm A dinnae ken bình chọn
18/01/2012 Scots [sco] phát âm Scots bình chọn
18/01/2012 wha [sco] phát âm wha bình chọn
18/01/2012 hae [sco] phát âm hae bình chọn
18/01/2012 wean [sco] phát âm wean bình chọn
18/01/2012 mucker [sco] phát âm mucker bình chọn
18/01/2012 Awrite [sco] phát âm Awrite bình chọn
18/01/2012 whit [sco] phát âm whit bình chọn
18/01/2012 Aye [en] phát âm Aye bình chọn
18/01/2012 naw [sco] phát âm naw bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ Sean_Mor


Thống kê thành viên

Phát âm: 56

Từ đã thêm: 28

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 6.274


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.595

Vị thứ theo phát âm: 3.338