Những từ đã phát âm của Sean_Mor trong Forvo

Thành viên: Sean_Mor Đăng ký phát âm của Sean_Mor

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/01/2012 Soddin [sco] phát âm Soddin 0 bình chọn
21/01/2012 ile [sco] phát âm ile 0 bình chọn
20/01/2012 Haud yer weesht [sco] phát âm Haud yer weesht 0 bình chọn
20/01/2012 fermer [sco] phát âm fermer 0 bình chọn
20/01/2012 Mingin [sco] phát âm Mingin 0 bình chọn
20/01/2012 Swally [sco] phát âm Swally 0 bình chọn
19/01/2012 Stranrawer [sco] phát âm Stranrawer 0 bình chọn
19/01/2012 Cloon [sco] phát âm Cloon 0 bình chọn
19/01/2012 Evern [sco] phát âm Evern 0 bình chọn
18/01/2012 Glaekit [sco] phát âm Glaekit 0 bình chọn
18/01/2012 aboot [sco] phát âm aboot 0 bình chọn
18/01/2012 roon [sco] phát âm roon 0 bình chọn
18/01/2012 doon [sco] phát âm doon 0 bình chọn
18/01/2012 Kelsae [sco] phát âm Kelsae 0 bình chọn
18/01/2012 mither [sco] phát âm mither 0 bình chọn
18/01/2012 faither [sco] phát âm faither 0 bình chọn
18/01/2012 Saint Mirren [sco] phát âm Saint Mirren 0 bình chọn
18/01/2012 Whit dae ye hink [sco] phát âm Whit dae ye hink 0 bình chọn
18/01/2012 Nae [sco] phát âm Nae 0 bình chọn
18/01/2012 Dinnae fash yersel [sco] phát âm Dinnae fash yersel 0 bình chọn
18/01/2012 A dinnae ken [sco] phát âm A dinnae ken 0 bình chọn
18/01/2012 Scots [sco] phát âm Scots 0 bình chọn
18/01/2012 wha [sco] phát âm wha 0 bình chọn
18/01/2012 hae [sco] phát âm hae 0 bình chọn
18/01/2012 wean [sco] phát âm wean 0 bình chọn
18/01/2012 mucker [sco] phát âm mucker 0 bình chọn
18/01/2012 Awrite [sco] phát âm Awrite 0 bình chọn
18/01/2012 whit [sco] phát âm whit 0 bình chọn
18/01/2012 Aye [en] phát âm Aye 0 bình chọn
18/01/2012 naw [sco] phát âm naw 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ Sean_Mor


Thống kê thành viên

Phát âm: 56 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 28

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 11.341


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.245

Vị thứ theo phát âm: 4.140