Những từ đã phát âm của Sean_Mor trong Forvo Trang 2.

Thành viên: Sean_Mor Đăng ký phát âm của Sean_Mor

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/01/2012 da [sco] phát âm da bình chọn
18/01/2012 maw [sco] phát âm maw bình chọn
18/01/2012 Borrheid [sco] phát âm Borrheid bình chọn
18/01/2012 Gie's a haun [sco] phát âm Gie's a haun bình chọn
18/01/2012 Naw yer no [sco] phát âm Naw yer no bình chọn
18/01/2012 awa wae ye [sco] phát âm awa wae ye bình chọn
18/01/2012 Bauchle [sco] phát âm Bauchle bình chọn
18/01/2012 dreich [sco] phát âm dreich 1 bình chọn
18/01/2012 Haufwit [sco] phát âm Haufwit bình chọn
18/01/2012 gonnae [sco] phát âm gonnae bình chọn
18/01/2012 pelter [sco] phát âm pelter bình chọn
18/01/2012 fannybaws [sco] phát âm fannybaws bình chọn
18/01/2012 boak [sco] phát âm boak bình chọn
18/01/2012 Glesga [sco] phát âm Glesga bình chọn
18/01/2012 The deuk ett the bit breid [sco] phát âm The deuk ett the bit breid bình chọn
18/01/2012 Cameronbrige [sco] phát âm Cameronbrige bình chọn
18/01/2012 Saunt Andras [sco] phát âm Saunt Andras bình chọn
18/01/2012 Scotlan [sco] phát âm Scotlan bình chọn
18/01/2012 Stirlin [sco] phát âm Stirlin bình chọn
18/01/2012 Hielans [sco] phát âm Hielans bình chọn
18/01/2012 Cruachan [sco] phát âm Cruachan bình chọn
18/01/2012 Kirkcoubrie [sco] phát âm Kirkcoubrie bình chọn
18/01/2012 sassenach [sco] phát âm sassenach bình chọn
18/01/2012 paisley [en] phát âm paisley bình chọn
18/01/2012 Kirkcaudy [sco] phát âm Kirkcaudy bình chọn
18/01/2012 lahproaig [sco] phát âm lahproaig bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ Sean_Mor


Thống kê thành viên

Phát âm: 56

Từ đã thêm: 28

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 6.285


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.600

Vị thứ theo phát âm: 3.333