Thành viên:

Thonatas

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Thonatas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/07/2016 Bodenheizelement [de] phát âm Bodenheizelement 0 bình chọn
14/07/2016 Orgelklasse [de] phát âm Orgelklasse 0 bình chọn
14/07/2016 Bandräume [de] phát âm Bandräume 0 bình chọn
14/07/2016 herunterfallen [de] phát âm herunterfallen 0 bình chọn
14/07/2016 Schleiflade [de] phát âm Schleiflade 0 bình chọn
14/07/2016 Chorräume [de] phát âm Chorräume 0 bình chọn
14/07/2016 Harfenraum [de] phát âm Harfenraum 0 bình chọn
14/07/2016 Orgelraum [de] phát âm Orgelraum 0 bình chọn
14/07/2016 Orgelbaufirmen [de] phát âm Orgelbaufirmen 0 bình chọn
14/07/2016 Beheizungslösung [de] phát âm Beheizungslösung 0 bình chọn
14/07/2016 Glockensachverständiger [de] phát âm Glockensachverständiger 0 bình chọn
14/07/2016 Gebläseraum [de] phát âm Gebläseraum 0 bình chọn
14/07/2016 Fußtonzahl [de] phát âm Fußtonzahl 0 bình chọn
14/07/2016 Dispositionsentwurf [de] phát âm Dispositionsentwurf 0 bình chọn
14/07/2016 Bassraum [de] phát âm Bassraum 0 bình chọn
14/07/2016 Orgelsaal [de] phát âm Orgelsaal 0 bình chọn
14/07/2016 Orgelpflege [de] phát âm Orgelpflege 0 bình chọn
14/07/2016 Konzertorgel [de] phát âm Konzertorgel 0 bình chọn
14/07/2016 Übungsorgel [de] phát âm Übungsorgel 0 bình chọn
14/07/2016 Friedhofsorgel [de] phát âm Friedhofsorgel 0 bình chọn
14/07/2016 Klaviaturenumfang [de] phát âm Klaviaturenumfang 0 bình chọn
14/07/2016 Klangauswirkung [de] phát âm Klangauswirkung 0 bình chọn
14/07/2016 Vermögensaufsichtsgesetz [de] phát âm Vermögensaufsichtsgesetz 0 bình chọn
14/07/2016 Fachaufsichtsordnung [de] phát âm Fachaufsichtsordnung 0 bình chọn
14/07/2016 Heizungsschächte [de] phát âm Heizungsschächte 0 bình chọn
14/07/2016 Nebenregister [de] phát âm Nebenregister 0 bình chọn
14/07/2016 Normalstimmung [de] phát âm Normalstimmung 0 bình chọn
14/07/2016 Spieltischanlage [de] phát âm Spieltischanlage 0 bình chọn
14/07/2016 Spielhilfe [de] phát âm Spielhilfe 0 bình chọn
14/07/2016 Orgelfachmann [de] phát âm Orgelfachmann 0 bình chọn