Thành viên:

Thonatas

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Thonatas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/06/2016 emigrieren [de] phát âm emigrieren 0 bình chọn
08/06/2016 migrieren [de] phát âm migrieren 0 bình chọn
08/06/2016 Migrantin [de] phát âm Migrantin 0 bình chọn
08/06/2016 migrant [de] phát âm migrant 0 bình chọn
08/06/2016 zuwandern [de] phát âm zuwandern 0 bình chọn
08/06/2016 Zuwanderin [de] phát âm Zuwanderin 0 bình chọn
08/06/2016 zuwandernd [de] phát âm zuwandernd 0 bình chọn
08/06/2016 Zuwanderungsdruck [de] phát âm Zuwanderungsdruck 0 bình chọn
08/06/2016 Zuwanderungsgesetzgebung [de] phát âm Zuwanderungsgesetzgebung 0 bình chọn
08/06/2016 Zuwanderungskontrolle [de] phát âm Zuwanderungskontrolle 0 bình chọn
08/06/2016 Zuwanderungspolitik [de] phát âm Zuwanderungspolitik 0 bình chọn
08/06/2016 Zuwanderer [de] phát âm Zuwanderer 0 bình chọn
08/06/2016 Quotenüberschreitung [de] phát âm Quotenüberschreitung 0 bình chọn
08/06/2016 Quotenschlüssel [de] phát âm Quotenschlüssel 0 bình chọn
08/06/2016 Quotenurteil [de] phát âm Quotenurteil 0 bình chọn
08/06/2016 Quotenzuteilung [de] phát âm Quotenzuteilung 0 bình chọn
08/06/2016 Quotenneger [de] phát âm Quotenneger 0 bình chọn
08/06/2016 Quotenpolitik [de] phát âm Quotenpolitik 0 bình chọn
08/06/2016 Quotenrückversicherung [de] phát âm Quotenrückversicherung 0 bình chọn
08/06/2016 Quotenhure [de] phát âm Quotenhure 0 bình chọn
08/06/2016 Quotenmacher [de] phát âm Quotenmacher 0 bình chọn
08/06/2016 Quotenauswahl [de] phát âm Quotenauswahl 0 bình chọn
08/06/2016 Quotenerhöhung [de] phát âm Quotenerhöhung 0 bình chọn
08/06/2016 Quotenfestlegung [de] phát âm Quotenfestlegung 0 bình chọn
08/06/2016 Quotenaktie [de] phát âm Quotenaktie 0 bình chọn
08/06/2016 Quotenausschöpfung [de] phát âm Quotenausschöpfung 0 bình chọn
08/06/2016 Quotennegerin [de] phát âm Quotennegerin 0 bình chọn
08/06/2016 Quotenschwarzer [de] phát âm Quotenschwarzer 0 bình chọn
08/06/2016 Quotenschwarze [de] phát âm Quotenschwarze 0 bình chọn
08/06/2016 anblitzen [de] phát âm anblitzen 0 bình chọn