Thành viên:

Thonatas

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Thonatas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/02/2016 Rothschild [de] phát âm Rothschild 0 bình chọn
07/02/2016 Bleichröder [de] phát âm Bleichröder 0 bình chọn
07/02/2016 Oppenheimer [de] phát âm Oppenheimer 0 bình chọn
07/02/2016 Oppenheim [de] phát âm Oppenheim 0 bình chọn
07/02/2016 wanken [de] phát âm wanken 0 bình chọn
07/02/2016 Schwankung [de] phát âm Schwankung 0 bình chọn
07/02/2016 molekular [de] phát âm molekular 0 bình chọn
07/02/2016 schwanken [de] phát âm schwanken 0 bình chọn
07/02/2016 schwingen [de] phát âm schwingen 0 bình chọn
07/02/2016 mitschwingen [de] phát âm mitschwingen 0 bình chọn
07/02/2016 Molekülschwingung [de] phát âm Molekülschwingung 0 bình chọn
07/02/2016 Schwingung [de] phát âm Schwingung 0 bình chọn
07/02/2016 molekül [de] phát âm molekül 0 bình chọn
07/02/2016 Krankheitskeim [de] phát âm Krankheitskeim 0 bình chọn
07/02/2016 Volkskrankheit [de] phát âm Volkskrankheit 0 bình chọn
07/02/2016 Trinkwasserspeicher [de] phát âm Trinkwasserspeicher 0 bình chọn
07/02/2016 Trinkwasserversorgung [de] phát âm Trinkwasserversorgung 0 bình chọn
07/02/2016 Arbeitsgremium [de] phát âm Arbeitsgremium 0 bình chọn
07/02/2016 Lifestyleprodukt [de] phát âm Lifestyleprodukt 0 bình chọn
07/02/2016 Grundnahrungsmittel [de] phát âm Grundnahrungsmittel 0 bình chọn
07/02/2016 energetisieren [de] phát âm energetisieren 0 bình chọn
07/02/2016 Schneidemarke [de] phát âm Schneidemarke 0 bình chọn
07/02/2016 Registerlineal [de] phát âm Registerlineal 0 bình chọn
07/02/2016 Greiferkante [de] phát âm Greiferkante 0 bình chọn
07/02/2016 Bogenmontage [de] phát âm Bogenmontage 0 bình chọn
07/02/2016 Druckbogenweiterverarbeitung [de] phát âm Druckbogenweiterverarbeitung 0 bình chọn
07/02/2016 sagenhaft [de] phát âm sagenhaft 0 bình chọn
07/02/2016 Sängerin [de] phát âm Sängerin 0 bình chọn
07/02/2016 Sänger [de] phát âm Sänger 0 bình chọn
07/02/2016 singer [de] phát âm singer 0 bình chọn