Thành viên:

Thonatas

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Thonatas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/09/2016 Ross [de] phát âm Ross 0 bình chọn
24/09/2016 Windmühle [de] phát âm Windmühle 0 bình chọn
24/09/2016 Spekulatius [de] phát âm Spekulatius 0 bình chọn
24/09/2016 Altmühlsee [de] phát âm Altmühlsee 0 bình chọn
24/09/2016 Altmühl [de] phát âm Altmühl 0 bình chọn
24/09/2016 Wassermühle [de] phát âm Wassermühle 0 bình chọn
24/09/2016 Wasserhahn [de] phát âm Wasserhahn 0 bình chọn
24/09/2016 Hohn [de] phát âm Hohn 0 bình chọn
24/09/2016 verhöhnen [de] phát âm verhöhnen 0 bình chọn
24/09/2016 Spott [de] phát âm Spott 0 bình chọn
24/09/2016 verspotten [de] phát âm verspotten 0 bình chọn
24/09/2016 spotten [de] phát âm spotten 0 bình chọn
24/09/2016 spötteln [de] phát âm spötteln 0 bình chọn
24/09/2016 Hahn [de] phát âm Hahn 0 bình chọn
24/09/2016 Hahnenkampf [de] phát âm Hahnenkampf 0 bình chọn
24/09/2016 Altmühltal [de] phát âm Altmühltal 0 bình chọn
24/09/2016 Geldhahn [de] phát âm Geldhahn 0 bình chọn
24/09/2016 gel [de] phát âm gel 0 bình chọn
24/09/2016 zudrehen [de] phát âm zudrehen 0 bình chọn
24/09/2016 abgedreht [de] phát âm abgedreht 0 bình chọn
24/09/2016 abdrehen [de] phát âm abdrehen 0 bình chọn
24/09/2016 zuschrauben [de] phát âm zuschrauben 0 bình chọn
24/09/2016 schrauben [de] phát âm schrauben 0 bình chọn
24/09/2016 Schraubenschlüssel [de] phát âm Schraubenschlüssel 0 bình chọn
24/09/2016 Sechskantschlüssel [de] phát âm Sechskantschlüssel 0 bình chọn
24/09/2016 Sechskantschraube [de] phát âm Sechskantschraube 0 bình chọn
24/09/2016 Ladecontroller [de] phát âm Ladecontroller 0 bình chọn
24/09/2016 Reklamerummel [de] phát âm Reklamerummel 1 bình chọn
24/09/2016 Judas [de] phát âm Judas 0 bình chọn
24/09/2016 justieren [de] phát âm justieren 0 bình chọn