Thành viên:

Thonatas

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Thonatas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/04/2015 obig [de] phát âm obig 0 bình chọn
07/04/2015 kurie [de] phát âm kurie 0 bình chọn
07/04/2015 Zwerghamster [de] phát âm Zwerghamster 0 bình chọn
07/04/2015 hamster [de] phát âm hamster 0 bình chọn
07/04/2015 hamstern [de] phát âm hamstern 0 bình chọn
07/04/2015 Parteivorstand [de] phát âm Parteivorstand 0 bình chọn
07/04/2015 Katrin [de] phát âm Katrin 0 bình chọn
07/04/2015 Goldhamster [de] phát âm Goldhamster 0 bình chọn
07/04/2015 Schlachtenlärm [de] phát âm Schlachtenlärm 0 bình chọn
07/04/2015 Otolith [de] phát âm Otolith 0 bình chọn
07/04/2015 materialisieren [de] phát âm materialisieren 0 bình chọn
07/04/2015 materiell [de] phát âm materiell 0 bình chọn
07/04/2015 materie [de] phát âm materie 0 bình chọn
07/04/2015 materialistisch [de] phát âm materialistisch 0 bình chọn
07/04/2015 Materialismus [de] phát âm Materialismus 0 bình chọn
07/04/2015 Mulatte [de] phát âm Mulatte 0 bình chọn
07/04/2015 stehenlassen [de] phát âm stehenlassen 0 bình chọn
07/04/2015 futurum [de] phát âm futurum 0 bình chọn
07/04/2015 dopen [de] phát âm dopen 0 bình chọn
07/04/2015 Eislauf [de] phát âm Eislauf 0 bình chọn
07/04/2015 Energiemarkt [de] phát âm Energiemarkt 0 bình chọn
07/04/2015 Ersatzkaffee [de] phát âm Ersatzkaffee 0 bình chọn
07/04/2015 Deckmantel [de] phát âm Deckmantel 0 bình chọn
07/04/2015 wölkchen [de] phát âm wölkchen 0 bình chọn
07/04/2015 Vollzeit [de] phát âm Vollzeit 0 bình chọn
07/04/2015 erquicken [de] phát âm erquicken 0 bình chọn
07/04/2015 Polyp [de] phát âm Polyp 0 bình chọn
07/04/2015 astrologie [de] phát âm astrologie 0 bình chọn
07/04/2015 hinnehmen [de] phát âm hinnehmen 0 bình chọn
07/04/2015 Astrologe [de] phát âm Astrologe 0 bình chọn