Thành viên:

Thonatas

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Thonatas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/08/2016 umhertasten [de] phát âm umhertasten 0 bình chọn
25/08/2016 Spreuerhofstraße [de] phát âm Spreuerhofstraße 0 bình chọn
25/08/2016 Willendorf [de] phát âm Willendorf 0 bình chọn
25/08/2016 Hohenzollern [de] phát âm Hohenzollern 0 bình chọn
25/08/2016 Köppen [de] phát âm Köppen 0 bình chọn
25/08/2016 Zwick [de] phát âm Zwick 0 bình chọn
25/08/2016 ausschachten [de] phát âm ausschachten 0 bình chọn
25/08/2016 Füllhorn [de] phát âm Füllhorn 0 bình chọn
25/08/2016 Alarmkasten [de] phát âm Alarmkasten 0 bình chọn
25/08/2016 Thermoauslöser [de] phát âm Thermoauslöser 0 bình chọn
25/08/2016 Grundname [de] phát âm Grundname 0 bình chọn
25/08/2016 Benutzereingabe [de] phát âm Benutzereingabe 0 bình chọn
25/08/2016 Rasterlinie [de] phát âm Rasterlinie 0 bình chọn
25/08/2016 Formularbearbeitung [de] phát âm Formularbearbeitung 0 bình chọn
25/08/2016 Formularnutzer [de] phát âm Formularnutzer 0 bình chọn
25/08/2016 Formularelement [de] phát âm Formularelement 0 bình chọn
25/08/2016 Stahlblechabdeckung [de] phát âm Stahlblechabdeckung 0 bình chọn
25/08/2016 Formularempfänger [de] phát âm Formularempfänger 0 bình chọn
25/08/2016 ard [de] phát âm ard 0 bình chọn
25/08/2016 Tagesthemen [de] phát âm Tagesthemen 0 bình chọn
25/08/2016 Tagesschau [de] phát âm Tagesschau 0 bình chọn
25/08/2016 ZDF [de] phát âm ZDF 0 bình chọn
25/08/2016 Zugangstür [de] phát âm Zugangstür 0 bình chọn
25/08/2016 Linsenkopf [de] phát âm Linsenkopf 0 bình chọn
25/08/2016 Lichtkuppel [de] phát âm Lichtkuppel 0 bình chọn
25/08/2016 Schottverschraubung [de] phát âm Schottverschraubung 0 bình chọn
25/08/2016 Ersatzschloß [de] phát âm Ersatzschloß 0 bình chọn
25/08/2016 Böhmermann [de] phát âm Böhmermann 0 bình chọn
25/08/2016 Zugangstor [de] phát âm Zugangstor 0 bình chọn
25/08/2016 Jan Böhmermann [de] phát âm Jan Böhmermann 0 bình chọn