Thành viên:

Thonatas

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Thonatas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/05/2015 Kaiserjäger [de] phát âm Kaiserjäger 0 bình chọn
01/05/2015 Kaiserschützen [de] phát âm Kaiserschützen 0 bình chọn
01/05/2015 Danusha Waskiewicz [de] phát âm Danusha Waskiewicz 0 bình chọn
01/05/2015 Friedensmarsch [de] phát âm Friedensmarsch 0 bình chọn
01/05/2015 zeugungsfähig [de] phát âm zeugungsfähig 0 bình chọn
01/05/2015 Endoprothese [de] phát âm Endoprothese 0 bình chọn
01/05/2015 pur [de] phát âm pur 0 bình chọn
01/05/2015 gent [de] phát âm gent 0 bình chọn
01/05/2015 stehlt [de] phát âm stehlt 0 bình chọn
07/04/2015 Öko [de] phát âm Öko 0 bình chọn
07/04/2015 wölben [de] phát âm wölben 0 bình chọn
07/04/2015 Bauprojekt [de] phát âm Bauprojekt 0 bình chọn
07/04/2015 signalement [de] phát âm signalement 0 bình chọn
07/04/2015 Seekrankheit [de] phát âm Seekrankheit 0 bình chọn
07/04/2015 Treppchen [de] phát âm Treppchen 0 bình chọn
07/04/2015 ventilator [de] phát âm ventilator 2 bình chọn
07/04/2015 ventilation [de] phát âm ventilation 0 bình chọn
07/04/2015 obig [de] phát âm obig 0 bình chọn
07/04/2015 kurie [de] phát âm kurie 0 bình chọn
07/04/2015 Zwerghamster [de] phát âm Zwerghamster 0 bình chọn
07/04/2015 hamster [de] phát âm hamster 0 bình chọn
07/04/2015 hamstern [de] phát âm hamstern 0 bình chọn
07/04/2015 Parteivorstand [de] phát âm Parteivorstand 0 bình chọn
07/04/2015 Katrin [de] phát âm Katrin 0 bình chọn
07/04/2015 Goldhamster [de] phát âm Goldhamster 0 bình chọn
07/04/2015 Schlachtenlärm [de] phát âm Schlachtenlärm 0 bình chọn
07/04/2015 Otolith [de] phát âm Otolith 0 bình chọn
07/04/2015 materialisieren [de] phát âm materialisieren 0 bình chọn
07/04/2015 materiell [de] phát âm materiell 0 bình chọn
07/04/2015 materie [de] phát âm materie 0 bình chọn