Thành viên:

Welton

Đăng ký phát âm của Welton

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/05/2012 wi-fi [pt] phát âm wi-fi 0 bình chọn
28/05/2012 paneiro [pt] phát âm paneiro 0 bình chọn
28/05/2012 entropicar [pt] phát âm entropicar 0 bình chọn
28/05/2012 chamusco [pt] phát âm chamusco 0 bình chọn
28/05/2012 descamar [pt] phát âm descamar 0 bình chọn
28/05/2012 interrogar [pt] phát âm interrogar 0 bình chọn
28/05/2012 laguna [pt] phát âm laguna 0 bình chọn
28/05/2012 decepar [pt] phát âm decepar 0 bình chọn
28/05/2012 pedra [pt] phát âm pedra 1 bình chọn
28/05/2012 glicolipídio [pt] phát âm glicolipídio 0 bình chọn
28/05/2012 laico [pt] phát âm laico 0 bình chọn
28/05/2012 infortunística [pt] phát âm infortunística 0 bình chọn
28/05/2012 frangote [pt] phát âm frangote 0 bình chọn
28/05/2012 cinestesia [pt] phát âm cinestesia 0 bình chọn
28/05/2012 guaicá [pt] phát âm guaicá 0 bình chọn
28/05/2012 genuflexão [pt] phát âm genuflexão 0 bình chọn
28/05/2012 catalepsia [pt] phát âm catalepsia 0 bình chọn
28/05/2012 cátaro [pt] phát âm cátaro 0 bình chọn
28/05/2012 Catanduva [pt] phát âm Catanduva 0 bình chọn
28/05/2012 gládio [pt] phát âm gládio 0 bình chọn
28/05/2012 salmão [pt] phát âm salmão 0 bình chọn
28/05/2012 neófito [pt] phát âm neófito 0 bình chọn
28/05/2012 ficha [pt] phát âm ficha 0 bình chọn
28/05/2012 ensanguentado [pt] phát âm ensanguentado 0 bình chọn
28/05/2012 estafante [pt] phát âm estafante 0 bình chọn
28/05/2012 elástico [pt] phát âm elástico 0 bình chọn
20/12/2011 foto-unidade [pt] phát âm foto-unidade 0 bình chọn
20/12/2011 acepipes [pt] phát âm acepipes 0 bình chọn
20/12/2011 apetecível [pt] phát âm apetecível 0 bình chọn
20/12/2011 gravífico [pt] phát âm gravífico 0 bình chọn