Thành viên: _nonentity_

Đăng ký phát âm của _nonentity_

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/10/2012 ダッシュ [ja] phát âm ダッシュ -1 bình chọn
06/10/2012 ボリューム [ja] phát âm ボリューム -2 bình chọn
06/10/2012 ホフマン [ja] phát âm ホフマン 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/10/2012 ショッカー [ja] phát âm ショッカー -1 bình chọn
06/10/2012 スケッチ [ja] phát âm スケッチ -1 bình chọn
06/10/2012 ビジュアル [ja] phát âm ビジュアル -1 bình chọn
06/10/2012 シャッフル [ja] phát âm シャッフル -1 bình chọn
06/10/2012 プレビュー [ja] phát âm プレビュー 0 bình chọn
06/10/2012 レキシー [ja] phát âm レキシー 0 bình chọn
06/10/2012 サドル [ja] phát âm サドル 0 bình chọn
10/01/2011 scram [en] phát âm scram 0 bình chọn
10/01/2011 Sir Henry Middleton [en] phát âm Sir Henry Middleton 0 bình chọn
10/01/2011 Walter Brennan [en] phát âm Walter Brennan 0 bình chọn
10/01/2011 subtropical [en] phát âm subtropical 0 bình chọn
10/01/2011 sacrificial [en] phát âm sacrificial 0 bình chọn
10/01/2011 Jeremy Abbott [en] phát âm Jeremy Abbott 0 bình chọn
10/01/2011 Tests [en] phát âm Tests 1 bình chọn
10/01/2011 sized [en] phát âm sized 0 bình chọn
10/01/2011 emulated [en] phát âm emulated 0 bình chọn
10/01/2011 smoothly [en] phát âm smoothly 0 bình chọn
10/01/2011 third party [en] phát âm third party 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/01/2011 previews [en] phát âm previews 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/01/2011 funnier [en] phát âm funnier 0 bình chọn
10/01/2011 collided [en] phát âm collided 0 bình chọn
10/01/2011 buzzes [en] phát âm buzzes 0 bình chọn
10/01/2011 lunkhead [en] phát âm lunkhead 0 bình chọn
10/01/2011 softened [en] phát âm softened 2 bình chọn Phát âm tốt nhất