Thành viên:

achmo

Đăng ký phát âm của achmo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/11/2013 הר פוג'י [he] phát âm הר פוג'י 0 bình chọn
04/08/2013 עיפה [he] phát âm עיפה 0 bình chọn
03/08/2013 נשרף [he] phát âm נשרף 1 bình chọn
18/06/2013 שואלת [he] phát âm שואלת 0 bình chọn
04/09/2012 אתן (עתיד ראשון יחיד) [he] phát âm אתן (עתיד ראשון יחיד) 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/09/2012 ניתן (עתיד ראשון רבים) [he] phát âm ניתן (עתיד ראשון רבים) 0 bình chọn
04/09/2012 תיתני [he] phát âm תיתני 0 bình chọn
04/09/2012 תיתן [he] phát âm תיתן 0 bình chọn
04/09/2012 ייתן [he] phát âm ייתן 0 bình chọn
04/09/2012 תיתנו [he] phát âm תיתנו 0 bình chọn
04/09/2012 ייתנו [he] phát âm ייתנו 0 bình chọn
04/09/2012 תיתנה [he] phát âm תיתנה 0 bình chọn
04/09/2012 תקבלנה [he] phát âm תקבלנה 0 bình chọn
04/09/2012 תלכי [he] phát âm תלכי 0 bình chọn
04/09/2012 תלך [he] phát âm תלך 0 bình chọn
04/09/2012 ילך [he] phát âm ילך 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/09/2012 תלכו [he] phát âm תלכו 0 bình chọn
04/09/2012 נלך [he] phát âm נלך 0 bình chọn
04/09/2012 ילכו [he] phát âm ילכו 0 bình chọn
04/09/2012 תלכנה [he] phát âm תלכנה 0 bình chọn
04/09/2012 אלך [he] phát âm אלך 0 bình chọn
08/07/2012 ספציפית [he] phát âm ספציפית 0 bình chọn
08/07/2012 קָלַשׁ [he] phát âm קָלַשׁ 0 bình chọn
08/07/2012 עִשֵּׁשׁ [he] phát âm עִשֵּׁשׁ 0 bình chọn
08/07/2012 פִּלֵּט [he] phát âm פִּלֵּט 0 bình chọn
08/07/2012 בחנות [he] phát âm בחנות 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/07/2012 משפחת [he] phát âm משפחת 0 bình chọn
08/07/2012 לתקן [he] phát âm לתקן 0 bình chọn
08/07/2012 יתקן [he] phát âm יתקן 0 bình chọn
08/07/2012 שיתקן [he] phát âm שיתקן 0 bình chọn