Thành viên:

alina

Đăng ký phát âm của alina

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/09/2013 jactar [es] phát âm jactar 1 bình chọn
18/07/2013 bonhomía [es] phát âm bonhomía 0 bình chọn
18/07/2013 Revillagigedo [es] phát âm Revillagigedo 0 bình chọn
15/07/2013 pecuniaria [es] phát âm pecuniaria 0 bình chọn
02/07/2013 Tucurinca [es] phát âm Tucurinca 0 bình chọn
02/07/2013 Visbal [es] phát âm Visbal 0 bình chọn
28/06/2013 apolinar [es] phát âm apolinar 0 bình chọn
28/06/2013 Guacamayal [es] phát âm Guacamayal 0 bình chọn
28/06/2013 Urumita [es] phát âm Urumita 0 bình chọn
28/06/2013 Argénida [es] phát âm Argénida 0 bình chọn
28/06/2013 Serrador [es] phát âm Serrador 0 bình chọn
07/06/2013 paralelepípedo [es] phát âm paralelepípedo 1 bình chọn
23/05/2013 hijita [es] phát âm hijita 0 bình chọn
26/04/2013 Felipe Ducazcal y Lasheras [es] phát âm Felipe Ducazcal y Lasheras 0 bình chọn
03/12/2012 mauriciana [es] phát âm mauriciana 0 bình chọn
03/12/2012 liberiano [es] phát âm liberiano 0 bình chọn
03/12/2012 voluntarista [es] phát âm voluntarista 0 bình chọn
03/12/2012 voluntarismo [es] phát âm voluntarismo 0 bình chọn
03/12/2012 mendocino [es] phát âm mendocino 0 bình chọn
03/12/2012 desliendo [es] phát âm desliendo 0 bình chọn
03/12/2012 estribado [es] phát âm estribado 0 bình chọn
03/12/2012 mauritana [es] phát âm mauritana 0 bình chọn
03/12/2012 parenética [es] phát âm parenética 0 bình chọn
03/12/2012 Huallepén [es] phát âm Huallepén 0 bình chọn
03/12/2012 parataxis [es] phát âm parataxis 0 bình chọn
03/12/2012 balanceada [es] phát âm balanceada 0 bình chọn
03/12/2012 subsanada [es] phát âm subsanada 0 bình chọn
03/12/2012 sierraleonés [es] phát âm sierraleonés 0 bình chọn
03/12/2012 guarneciendo [es] phát âm guarneciendo 0 bình chọn
03/12/2012 compensado [es] phát âm compensado 0 bình chọn