Thành viên:

ariuccia

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của ariuccia

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/11/2015 ciunți [ro] phát âm ciunți 0 bình chọn
04/11/2015 a emigra [ro] phát âm a emigra 0 bình chọn
04/11/2015 a imigra [ro] phát âm a imigra 0 bình chọn
04/11/2015 migrant [ro] phát âm migrant 0 bình chọn
04/11/2015 migranți [ro] phát âm migranți 0 bình chọn
04/11/2015 codiță [ro] phát âm codiță 0 bình chọn
04/11/2015 evidență [ro] phát âm evidență 0 bình chọn
04/11/2015 a evidenția [ro] phát âm a evidenția 0 bình chọn
04/11/2015 evidențiere [ro] phát âm evidențiere 0 bình chọn
04/11/2015 opac [ro] phát âm opac 0 bình chọn
04/11/2015 secați [ro] phát âm secați 0 bình chọn
04/11/2015 secate [ro] phát âm secate 0 bình chọn
04/11/2015 specii [ro] phát âm specii 0 bình chọn
04/11/2015 ram [ro] phát âm ram 0 bình chọn
04/11/2015 rămurică [ro] phát âm rămurică 0 bình chọn
04/11/2015 floricică [ro] phát âm floricică 0 bình chọn
04/11/2015 a înflori [ro] phát âm a înflori 0 bình chọn
04/11/2015 inflorescență [ro] phát âm inflorescență 0 bình chọn
04/11/2015 ofilite [ro] phát âm ofilite 0 bình chọn
04/11/2015 ofiliți [ro] phát âm ofiliți 0 bình chọn
04/11/2015 ofilită [ro] phát âm ofilită 0 bình chọn
04/11/2015 a ofili [ro] phát âm a ofili 0 bình chọn
04/11/2015 secte [ro] phát âm secte 0 bình chọn
04/11/2015 ofuscat [ro] phát âm ofuscat 0 bình chọn
04/11/2015 a se ofusca [ro] phát âm a se ofusca 0 bình chọn
04/11/2015 paleozoic [ro] phát âm paleozoic 0 bình chọn
04/11/2015 mezozoic [ro] phát âm mezozoic 0 bình chọn
04/11/2015 neozoic [ro] phát âm neozoic 0 bình chọn
04/11/2015 proterozoic [ro] phát âm proterozoic 0 bình chọn
04/11/2015 micști [ro] phát âm micști 0 bình chọn