Thành viên: chihchao

Đăng ký phát âm của chihchao

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/06/2013 初學者 [zh] phát âm 初學者 0 bình chọn
15/06/2013 卡介苗 [zh] phát âm 卡介苗 0 bình chọn
15/06/2013 卜辭 [zh] phát âm 卜辭 0 bình chọn
15/06/2013 印行 [zh] phát âm 印行 0 bình chọn
15/06/2013 出奇制胜 [zh] phát âm 出奇制胜 0 bình chọn
15/06/2013 你好 [nan] phát âm 你好 0 bình chọn
15/06/2013 指事 [zh] phát âm 指事 0 bình chọn
15/06/2013 六藝 [zh] phát âm 六藝 0 bình chọn
15/06/2013 共享軟體 [zh] phát âm 共享軟體 0 bình chọn
15/06/2013 全球資訊網 [zh] phát âm 全球資訊網 0 bình chọn
29/11/2012 [nan] phát âm 花 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/11/2012 亂世佳人 [zh] phát âm 亂世佳人 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/11/2012 事故 [zh] phát âm 事故 0 bình chọn
29/11/2012 [zh] phát âm 詳 0 bình chọn
29/11/2012 消魂 [zh] phát âm 消魂 0 bình chọn
29/11/2012 快车 [zh] phát âm 快车 0 bình chọn
29/11/2012 新潟 [zh] phát âm 新潟 0 bình chọn
15/08/2012 王巍 [zh] phát âm 王巍 0 bình chọn
15/08/2012 闫振兴 [zh] phát âm 闫振兴 0 bình chọn
15/08/2012 不智 [zh] phát âm 不智 0 bình chọn
15/08/2012 不時 [zh] phát âm 不時 0 bình chọn
15/08/2012 不敵 [zh] phát âm 不敵 0 bình chọn
15/08/2012 不敬 [zh] phát âm 不敬 0 bình chọn
15/08/2012 不斷 [zh] phát âm 不斷 0 bình chọn
15/08/2012 丁寧 [zh] phát âm 丁寧 0 bình chọn
15/08/2012 下層 [zh] phát âm 下層 0 bình chọn
25/07/2012 甘草属 [zh] phát âm 甘草属 0 bình chọn
25/07/2012 [nan] phát âm 連 0 bình chọn
25/07/2012 [nan] phát âm 房 0 bình chọn
25/07/2012 揚州(扬州) [zh] phát âm 揚州(扬州) 0 bình chọn