Thành viên:

dorabora

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của dorabora

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/06/2016 Milford Haven [en] phát âm Milford Haven 1 bình chọn
01/06/2016 Norwich City [en] phát âm Norwich City 0 bình chọn
26/05/2016 J. M. Synge [en] phát âm J. M. Synge 0 bình chọn
26/05/2016 PENHOLLOW [en] phát âm PENHOLLOW 0 bình chọn
26/05/2016 Delhiite [en] phát âm Delhiite 0 bình chọn
26/05/2016 loudhailer [en] phát âm loudhailer 0 bình chọn
26/05/2016 rhynchocyon [en] phát âm rhynchocyon 0 bình chọn
26/05/2016 Thomas Stanesby [en] phát âm Thomas Stanesby 0 bình chọn
26/05/2016 predate [en] phát âm predate 0 bình chọn
26/05/2016 Lactobacillales [en] phát âm Lactobacillales 0 bình chọn
18/05/2016 respray [en] phát âm respray 0 bình chọn
18/05/2016 lip-read [en] phát âm lip-read 0 bình chọn
18/05/2016 wood sorrel [en] phát âm wood sorrel 0 bình chọn
18/05/2016 retrosplenial [en] phát âm retrosplenial 0 bình chọn
18/05/2016 Ropinirole [en] phát âm Ropinirole 0 bình chọn
18/05/2016 law courts [en] phát âm law courts 0 bình chọn
18/05/2016 isoerythrolysis [en] phát âm isoerythrolysis 0 bình chọn
18/05/2016 gazundered [en] phát âm gazundered 0 bình chọn
18/05/2016 gazumped [en] phát âm gazumped 0 bình chọn
18/05/2016 prepatellar [en] phát âm prepatellar 0 bình chọn
18/05/2016 Inferior nares [en] phát âm Inferior nares 0 bình chọn
16/05/2016 hydroxyeicosatetraenoic [en] phát âm hydroxyeicosatetraenoic 0 bình chọn
16/05/2016 Oz bus [en] phát âm Oz bus 0 bình chọn
16/05/2016 hamartomas [en] phát âm hamartomas 0 bình chọn
16/05/2016 perseverant [en] phát âm perseverant 0 bình chọn
16/05/2016 Layer Marney [en] phát âm Layer Marney 1 bình chọn
16/05/2016 anthropotheism [en] phát âm anthropotheism 0 bình chọn
16/05/2016 vigesimality [en] phát âm vigesimality 0 bình chọn
16/05/2016 Russifier [en] phát âm Russifier 0 bình chọn
16/05/2016 leading light [en] phát âm leading light 0 bình chọn