Thành viên:

dorabora

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của dorabora

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/11/2015 overheard [en] phát âm overheard 1 bình chọn
03/11/2015 thrashing [en] phát âm thrashing 0 bình chọn
03/11/2015 rotten to the core [en] phát âm rotten to the core 1 bình chọn
03/11/2015 undisputed [en] phát âm undisputed 0 bình chọn
03/11/2015 third-person [en] phát âm third-person 0 bình chọn
03/11/2015 bank statement [en] phát âm bank statement 1 bình chọn
03/11/2015 amphiprostyle [en] phát âm amphiprostyle 0 bình chọn
03/11/2015 Phrynichus [en] phát âm Phrynichus 0 bình chọn
03/11/2015 echini [en] phát âm echini 0 bình chọn
03/11/2015 Euryale [en] phát âm Euryale 0 bình chọn
03/11/2015 obliger [en] phát âm obliger 0 bình chọn
03/11/2015 canonicalize [en] phát âm canonicalize 0 bình chọn
03/11/2015 squirearchal [en] phát âm squirearchal 0 bình chọn
03/11/2015 archaezoa [en] phát âm archaezoa 0 bình chọn
03/11/2015 ophthalmodynamometer [en] phát âm ophthalmodynamometer 0 bình chọn
03/11/2015 Sialolithotomy [en] phát âm Sialolithotomy 0 bình chọn
03/11/2015 squirearchy [en] phát âm squirearchy 0 bình chọn
03/11/2015 Letter of marque [en] phát âm Letter of marque 0 bình chọn
03/11/2015 Aristagoras [en] phát âm Aristagoras 0 bình chọn
03/11/2015 mountain range [en] phát âm mountain range 0 bình chọn
03/11/2015 freeholder [en] phát âm freeholder 0 bình chọn
03/11/2015 ampullaceous [en] phát âm ampullaceous 0 bình chọn
03/11/2015 tinkly [en] phát âm tinkly 0 bình chọn
03/11/2015 mopsy [en] phát âm mopsy 0 bình chọn
03/11/2015 Gwendolen Harleth [en] phát âm Gwendolen Harleth 0 bình chọn
03/11/2015 isoprenoids [en] phát âm isoprenoids 0 bình chọn
03/11/2015 Portuguese man-of-war [en] phát âm Portuguese man-of-war 0 bình chọn
03/11/2015 thanks-offering [en] phát âm thanks-offering 0 bình chọn
29/10/2015 Houses of Parliament [en] phát âm Houses of Parliament 0 bình chọn
29/10/2015 Battle of Zama [en] phát âm Battle of Zama 0 bình chọn