Thành viên:

dorabora

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của dorabora

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/08/2016 Aubrey Smith [en] phát âm Aubrey Smith 0 bình chọn
06/08/2016 Thomas Barr [en] phát âm Thomas Barr 0 bình chọn
06/08/2016 O'Dayne Richards [en] phát âm O'Dayne Richards 0 bình chọn
06/08/2016 Timothy Wynter [en] phát âm Timothy Wynter 0 bình chọn
06/08/2016 Kerry O’Flaherty [en] phát âm Kerry O’Flaherty 0 bình chọn
06/08/2016 Sara Treacy [en] phát âm Sara Treacy 0 bình chọn
06/08/2016 Peter Matthews [en] phát âm Peter Matthews 0 bình chọn
06/08/2016 Omar McLeod [en] phát âm Omar McLeod 0 bình chọn
06/08/2016 Andrew Riley [en] phát âm Andrew Riley 0 bình chọn
06/08/2016 Deuce Carter [en] phát âm Deuce Carter 0 bình chọn
06/08/2016 Simoya Campbell [en] phát âm Simoya Campbell 0 bình chọn
06/08/2016 Yohan Blake [en] phát âm Yohan Blake 0 bình chọn
06/08/2016 Christine Day [en] phát âm Christine Day 0 bình chọn
06/08/2016 Stephenie Ann McPherson [en] phát âm Stephenie Ann McPherson 0 bình chọn
06/08/2016 Simone Facey [en] phát âm Simone Facey 0 bình chọn
06/08/2016 Shashalee Forbes [en] phát âm Shashalee Forbes 0 bình chọn
06/08/2016 Ristananna Tracey [en] phát âm Ristananna Tracey 0 bình chọn
06/08/2016 Janieve Russell [en] phát âm Janieve Russell 0 bình chọn
06/08/2016 Porton Down [en] phát âm Porton Down 1 bình chọn
06/08/2016 Celtic cross [en] phát âm Celtic cross 1 bình chọn
06/08/2016 Amber Rudd [en] phát âm Amber Rudd 1 bình chọn
06/08/2016 Moll Flanders [en] phát âm Moll Flanders 1 bình chọn
06/08/2016 Elaine Thompson [en] phát âm Elaine Thompson 0 bình chọn
02/08/2016 gossypiboma [en] phát âm gossypiboma 0 bình chọn
02/08/2016 Philip Rahv [en] phát âm Philip Rahv 0 bình chọn
02/08/2016 burlily [en] phát âm burlily 0 bình chọn
02/08/2016 Thomas Beddoes [en] phát âm Thomas Beddoes 0 bình chọn
02/08/2016 lateritious [en] phát âm lateritious 0 bình chọn
02/08/2016 bestiaries [en] phát âm bestiaries 1 bình chọn
02/08/2016 geoduck [en] phát âm geoduck 0 bình chọn