Thành viên: dorabora Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của dorabora

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/07/2015 Phineas Riall [en] phát âm Phineas Riall 1 bình chọn
07/07/2015 dehydrogenases [en] phát âm dehydrogenases 0 bình chọn
07/07/2015 Roger Hale Sheaffe [en] phát âm Roger Hale Sheaffe 0 bình chọn
07/07/2015 Cecil Bisshopp [en] phát âm Cecil Bisshopp 1 bình chọn
06/07/2015 dolichoectasia [en] phát âm dolichoectasia 0 bình chọn
06/07/2015 carboplatin [en] phát âm carboplatin 0 bình chọn
06/07/2015 pachymeninges [en] phát âm pachymeninges 0 bình chọn
06/07/2015 viz. [en] phát âm viz. 2 bình chọn
06/07/2015 Mitoxantrone [en] phát âm Mitoxantrone 0 bình chọn
06/07/2015 overlook [en] phát âm overlook 0 bình chọn
06/07/2015 sonosalpingography [en] phát âm sonosalpingography 0 bình chọn
06/07/2015 René Descartes [en] phát âm René Descartes 0 bình chọn
06/07/2015 gastroenterology [en] phát âm gastroenterology 0 bình chọn
06/07/2015 xenogeneic [en] phát âm xenogeneic 0 bình chọn
06/07/2015 nephrology [en] phát âm nephrology 0 bình chọn
06/07/2015 perinatal [en] phát âm perinatal 0 bình chọn
06/07/2015 M.gastrocnemius [en] phát âm M.gastrocnemius 0 bình chọn
26/06/2015 Morwenna [en] phát âm Morwenna 0 bình chọn
26/06/2015 Demelza [en] phát âm Demelza 1 bình chọn
26/06/2015 Hendrawna Beach [en] phát âm Hendrawna Beach 1 bình chọn
26/06/2015 cillary [en] phát âm cillary 0 bình chọn
26/06/2015 Sawle [en] phát âm Sawle 1 bình chọn
26/06/2015 Hawkules [en] phát âm Hawkules 0 bình chọn
26/06/2015 [en] phát âm ♀ 0 bình chọn
24/06/2015 dwarfs [en] phát âm dwarfs 0 bình chọn
24/06/2015 admittedly [en] phát âm admittedly 0 bình chọn
24/06/2015 Dr. Choake [en] phát âm Dr. Choake 0 bình chọn
24/06/2015 Alfred Lord Tennyson [en] phát âm Alfred Lord Tennyson 0 bình chọn
24/06/2015 sow (verb) [en] phát âm sow (verb) 0 bình chọn
24/06/2015 didactics [en] phát âm didactics 1 bình chọn