Thành viên:

dorabora

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của dorabora

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/12/2016 pinealocyte [en] phát âm pinealocyte 1 bình chọn
04/12/2016 mudroom [en] phát âm mudroom 0 bình chọn
04/12/2016 d-glucosamine [en] phát âm d-glucosamine 0 bình chọn
04/12/2016 N-acetylgalactosamine [en] phát âm N-acetylgalactosamine 0 bình chọn
04/12/2016 keratan sulfate [en] phát âm keratan sulfate 0 bình chọn
04/12/2016 d-galactosamine [en] phát âm d-galactosamine 0 bình chọn
04/12/2016 folliculo-stellate [en] phát âm folliculo-stellate 1 bình chọn
04/12/2016 helicine arteries [en] phát âm helicine arteries 0 bình chọn
04/12/2016 chondroitin sulfate [en] phát âm chondroitin sulfate 0 bình chọn
04/12/2016 running order [en] phát âm running order 1 bình chọn
04/12/2016 gametid [en] phát âm gametid 0 bình chọn
04/12/2016 pituicyte [en] phát âm pituicyte 1 bình chọn
04/12/2016 spermatid [en] phát âm spermatid 0 bình chọn
04/12/2016 periurethral [en] phát âm periurethral 1 bình chọn
04/12/2016 Rochelle [en] phát âm Rochelle 0 bình chọn
04/12/2016 belly tendon [en] phát âm belly tendon 0 bình chọn
04/12/2016 Tetrahydrobiopterin [en] phát âm Tetrahydrobiopterin 0 bình chọn
04/12/2016 transglucosidase [en] phát âm transglucosidase 1 bình chọn
04/12/2016 hypothalamo hypophyseal [en] phát âm hypothalamo hypophyseal 0 bình chọn
03/12/2016 perivitelline [en] phát âm perivitelline 0 bình chọn
03/12/2016 polyspermy [en] phát âm polyspermy 0 bình chọn
03/12/2016 nullipara [en] phát âm nullipara 0 bình chọn
03/12/2016 nulliparas [en] phát âm nulliparas 0 bình chọn
03/12/2016 beef tea [en] phát âm beef tea 1 bình chọn
03/12/2016 lipochrome [en] phát âm lipochrome 0 bình chọn
03/12/2016 debottlenecking [en] phát âm debottlenecking 0 bình chọn
03/12/2016 treponemal [en] phát âm treponemal 0 bình chọn
03/12/2016 Spanish Main [en] phát âm Spanish Main 1 bình chọn
02/12/2016 2082 [en] phát âm 2082 0 bình chọn
02/12/2016 maleylacetoacetate [en] phát âm maleylacetoacetate 0 bình chọn