Thành viên:

dorabora

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của dorabora

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/09/2015 ogler [en] phát âm ogler 0 bình chọn
22/09/2015 nycturia [en] phát âm nycturia 0 bình chọn
22/09/2015 Acriflavine [en] phát âm Acriflavine 0 bình chọn
17/09/2015 acetylcysteine [en] phát âm acetylcysteine 1 bình chọn
17/09/2015 Lignocaine [en] phát âm Lignocaine 0 bình chọn
17/09/2015 ipecacuanha [en] phát âm ipecacuanha 0 bình chọn
17/09/2015 Perindopril [en] phát âm Perindopril 0 bình chọn
17/09/2015 Frusemide [en] phát âm Frusemide 0 bình chọn
17/09/2015 etoricoxib [en] phát âm etoricoxib 0 bình chọn
17/09/2015 Combantrin [en] phát âm Combantrin 0 bình chọn
17/09/2015 Indocid [en] phát âm Indocid 0 bình chọn
17/09/2015 uvulae [en] phát âm uvulae 1 bình chọn
17/09/2015 Thames Estuary [en] phát âm Thames Estuary 0 bình chọn
17/09/2015 riparia [en] phát âm riparia 0 bình chọn
17/09/2015 Tetracosactide [en] phát âm Tetracosactide 0 bình chọn
17/09/2015 Eltroxin [en] phát âm Eltroxin 0 bình chọn
10/09/2015 gabion [en] phát âm gabion 0 bình chọn
10/09/2015 physicalization [en] phát âm physicalization 0 bình chọn
10/09/2015 Romola Garai [en] phát âm Romola Garai 0 bình chọn
10/09/2015 Luscinia megarhynchos [en] phát âm Luscinia megarhynchos 0 bình chọn
10/09/2015 anoxaemia [en] phát âm anoxaemia 0 bình chọn
10/09/2015 cippolini [en] phát âm cippolini 0 bình chọn
10/09/2015 thalamic nucleus [en] phát âm thalamic nucleus 0 bình chọn
10/09/2015 isoprenaline [en] phát âm isoprenaline 0 bình chọn
10/09/2015 leukomalacia [en] phát âm leukomalacia 0 bình chọn
10/09/2015 phosphodiesterase [en] phát âm phosphodiesterase 0 bình chọn
10/09/2015 velleities [en] phát âm velleities 0 bình chọn
10/09/2015 houzz [en] phát âm houzz 1 bình chọn
10/09/2015 Cyclosporine [en] phát âm Cyclosporine 0 bình chọn
10/09/2015 gelusil [en] phát âm gelusil 1 bình chọn