Thành viên:

dorabora

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của dorabora

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/09/2016 Muehrcke's nails [en] phát âm Muehrcke's nails 0 bình chọn
14/09/2016 visualization [en] phát âm visualization 0 bình chọn
14/09/2016 uridylyltransferase [en] phát âm uridylyltransferase 1 bình chọn
13/09/2016 Hantavirus [en] phát âm Hantavirus 0 bình chọn
13/09/2016 why'll [en] phát âm why'll 0 bình chọn
13/09/2016 uroporphyrinogen [en] phát âm uroporphyrinogen 0 bình chọn
12/09/2016 Royal Ballet [en] phát âm Royal Ballet 0 bình chọn
12/09/2016 London City Airport [en] phát âm London City Airport 1 bình chọn
12/09/2016 Battle of Bosworth Field [en] phát âm Battle of Bosworth Field 1 bình chọn
12/09/2016 dessertspoonful [en] phát âm dessertspoonful 1 bình chọn
12/09/2016 fathomably [en] phát âm fathomably 0 bình chọn
12/09/2016 oughtn't've [en] phát âm oughtn't've 0 bình chọn
12/09/2016 titin [en] phát âm titin 0 bình chọn
11/09/2016 conjunctival [en] phát âm conjunctival 1 bình chọn
10/09/2016 echelons [en] phát âm echelons 0 bình chọn
10/09/2016 pulmonale [en] phát âm pulmonale 0 bình chọn
10/09/2016 tripos [en] phát âm tripos 1 bình chọn
08/09/2016 Dartington [en] phát âm Dartington 1 bình chọn
08/09/2016 royal salute [en] phát âm royal salute 1 bình chọn
08/09/2016 player piano [en] phát âm player piano 1 bình chọn
08/09/2016 heresimach [en] phát âm heresimach 0 bình chọn
08/09/2016 Quodlibet [en] phát âm Quodlibet 0 bình chọn
08/09/2016 prickly heat [en] phát âm prickly heat 1 bình chọn
08/09/2016 Agatha [en] phát âm Agatha 0 bình chọn
08/09/2016 loss [en] phát âm loss 0 bình chọn
07/09/2016 Carlton House Terrace [en] phát âm Carlton House Terrace 1 bình chọn
07/09/2016 Dorado [en] phát âm Dorado 0 bình chọn
07/09/2016 Aspall [en] phát âm Aspall 0 bình chọn
07/09/2016 Sloane Square [en] phát âm Sloane Square 1 bình chọn
07/09/2016 Jefferson Farjeon [en] phát âm Jefferson Farjeon 0 bình chọn