Thành viên:

dorabora

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của dorabora

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/04/2016 nidifugous [en] phát âm nidifugous 0 bình chọn
18/04/2016 anno domini [en] phát âm anno domini 1 bình chọn
18/04/2016 go with the flow [en] phát âm go with the flow 1 bình chọn
18/04/2016 trooped [en] phát âm trooped 1 bình chọn
18/04/2016 waylaying [en] phát âm waylaying 1 bình chọn
18/04/2016 trooping [en] phát âm trooping 1 bình chọn
18/04/2016 Calvados [en] phát âm Calvados 0 bình chọn
18/04/2016 Ayatollah [en] phát âm Ayatollah 0 bình chọn
18/04/2016 archipelagos [en] phát âm archipelagos 1 bình chọn
18/04/2016 prophylactic [en] phát âm prophylactic 0 bình chọn
18/04/2016 prophylaxis [en] phát âm prophylaxis 0 bình chọn
18/04/2016 transplant [en] phát âm transplant 0 bình chọn
18/04/2016 eschews [en] phát âm eschews 0 bình chọn
18/04/2016 ebullient [en] phát âm ebullient 0 bình chọn
18/04/2016 esthetic [en] phát âm esthetic 0 bình chọn
17/04/2016 presentable [en] phát âm presentable 0 bình chọn
17/04/2016 tercentenary [en] phát âm tercentenary 0 bình chọn
17/04/2016 satisfyingly [en] phát âm satisfyingly 1 bình chọn
17/04/2016 courgettes [en] phát âm courgettes 0 bình chọn
15/04/2016 necrophilist [en] phát âm necrophilist 0 bình chọn
13/04/2016 Hippurate [en] phát âm Hippurate 0 bình chọn
13/04/2016 Mary Delany [en] phát âm Mary Delany 0 bình chọn
13/04/2016 Lese Majesty [en] phát âm Lese Majesty 0 bình chọn
13/04/2016 colebrook [en] phát âm colebrook 0 bình chọn
13/04/2016 calf muscle [en] phát âm calf muscle 0 bình chọn
13/04/2016 Spaulding [en] phát âm Spaulding 0 bình chọn
13/04/2016 La Belle Dame Sans Merci [en] phát âm La Belle Dame Sans Merci 1 bình chọn
13/04/2016 Hatchards [en] phát âm Hatchards 1 bình chọn
13/04/2016 Glencoe [en] phát âm Glencoe 0 bình chọn
11/04/2016 troupers [en] phát âm troupers 1 bình chọn