Thành viên:

dorabora

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của dorabora

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/06/2016 homogentisic acid [en] phát âm homogentisic acid 0 bình chọn
16/06/2016 entheses [en] phát âm entheses 0 bình chọn
16/06/2016 lawks [en] phát âm lawks 0 bình chọn
16/06/2016 phytophotodermatitis [en] phát âm phytophotodermatitis 0 bình chọn
16/06/2016 verticality [en] phát âm verticality 0 bình chọn
16/06/2016 Farnborough Air Show [en] phát âm Farnborough Air Show 2 bình chọn
16/06/2016 Futhorc [en] phát âm Futhorc 0 bình chọn
16/06/2016 Birstall [en] phát âm Birstall 0 bình chọn
16/06/2016 Anti-amphiphysin [en] phát âm Anti-amphiphysin 0 bình chọn
08/06/2016 gondola [en] phát âm gondola 0 bình chọn
08/06/2016 dictating [en] phát âm dictating 1 bình chọn
08/06/2016 cross-infection [en] phát âm cross-infection 1 bình chọn
08/06/2016 rumbles [en] phát âm rumbles 0 bình chọn
07/06/2016 ablare [en] phát âm ablare 0 bình chọn
07/06/2016 Mersey Beat [en] phát âm Mersey Beat 0 bình chọn
07/06/2016 awhirl [en] phát âm awhirl 0 bình chọn
07/06/2016 Temazepam [en] phát âm Temazepam 0 bình chọn
07/06/2016 gegenschein [en] phát âm gegenschein 0 bình chọn
07/06/2016 Dickens's [en] phát âm Dickens's 0 bình chọn
07/06/2016 Chip butty [en] phát âm Chip butty 1 bình chọn
07/06/2016 dark lady of the sonnets [en] phát âm dark lady of the sonnets 1 bình chọn
07/06/2016 Lords Temporal [en] phát âm Lords Temporal 1 bình chọn
07/06/2016 South Ken [en] phát âm South Ken 1 bình chọn
01/06/2016 David Wiese [en] phát âm David Wiese 0 bình chọn
01/06/2016 Decca Aitkenhead [en] phát âm Decca Aitkenhead 0 bình chọn
01/06/2016 rancour [en] phát âm rancour 0 bình chọn
01/06/2016 Peter Trudgill [en] phát âm Peter Trudgill 0 bình chọn
01/06/2016 Majesto [en] phát âm Majesto 0 bình chọn
01/06/2016 Milford Haven [en] phát âm Milford Haven 1 bình chọn
01/06/2016 Norwich City [en] phát âm Norwich City 0 bình chọn