Thành viên:

dorabora

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của dorabora

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/08/2015 bruit [en] phát âm bruit 0 bình chọn
13/08/2015 spit [en] phát âm spit 0 bình chọn
13/08/2015 delusion [en] phát âm delusion 1 bình chọn
13/08/2015 Circassian (British Pronunciation) [en] phát âm Circassian (British Pronunciation) 0 bình chọn
12/08/2015 Achondroplasiaphobia [en] phát âm Achondroplasiaphobia 0 bình chọn
12/08/2015 urethra [en] phát âm urethra 0 bình chọn
12/08/2015 ureter [en] phát âm ureter 0 bình chọn
12/08/2015 supervocalic [en] phát âm supervocalic 0 bình chọn
12/08/2015 grindylow [en] phát âm grindylow 0 bình chọn
12/08/2015 atonal [en] phát âm atonal 0 bình chọn
12/08/2015 Coccinellidaephobia [en] phát âm Coccinellidaephobia 0 bình chọn
12/08/2015 recite [en] phát âm recite 1 bình chọn
12/08/2015 metacarpophalangeal joints [en] phát âm metacarpophalangeal joints 1 bình chọn
08/08/2015 predilection [en] phát âm predilection 0 bình chọn
08/08/2015 scirrhous [en] phát âm scirrhous 0 bình chọn
08/08/2015 caracal [en] phát âm caracal 0 bình chọn
08/08/2015 exungulate [en] phát âm exungulate 0 bình chọn
08/08/2015 capon [en] phát âm capon 0 bình chọn
08/08/2015 feculent [en] phát âm feculent 0 bình chọn
06/08/2015 pointiage [en] phát âm pointiage 0 bình chọn
06/08/2015 adventitia [en] phát âm adventitia 0 bình chọn
06/08/2015 Lie algebra [en] phát âm Lie algebra 0 bình chọn
06/08/2015 Vaes Dothrak [en] phát âm Vaes Dothrak 0 bình chọn
05/08/2015 zearalenone [en] phát âm zearalenone 0 bình chọn
05/08/2015 Myron Prinzmetal [en] phát âm Myron Prinzmetal 0 bình chọn
05/08/2015 Lokiarchaeota [en] phát âm Lokiarchaeota 0 bình chọn
05/08/2015 talimogene laherparepvec [en] phát âm talimogene laherparepvec 0 bình chọn
05/08/2015 oculesics [en] phát âm oculesics 0 bình chọn
05/08/2015 Monachopsis [en] phát âm Monachopsis 0 bình chọn
05/08/2015 Suffolk [en] phát âm Suffolk 1 bình chọn