Thành viên:

dorabora

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của dorabora

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/10/2016 canaille [en] phát âm canaille 0 bình chọn
05/10/2016 polylysine [en] phát âm polylysine 0 bình chọn
05/10/2016 adjuvants [en] phát âm adjuvants 0 bình chọn
04/10/2016 Evrain [en] phát âm Evrain 0 bình chọn
04/10/2016 Irene Forsyte [en] phát âm Irene Forsyte 1 bình chọn
04/10/2016 Popperian [en] phát âm Popperian 0 bình chọn
04/10/2016 gendarmery [en] phát âm gendarmery 0 bình chọn
04/10/2016 Birmingham Post [en] phát âm Birmingham Post 1 bình chọn
04/10/2016 concretely [en] phát âm concretely 1 bình chọn
01/10/2016 prevolition [en] phát âm prevolition 0 bình chọn
01/10/2016 Bastogne [en] phát âm Bastogne 0 bình chọn
01/10/2016 nonsectarian [en] phát âm nonsectarian 1 bình chọn
01/10/2016 unpaved [en] phát âm unpaved 0 bình chọn
01/10/2016 pathfinder [en] phát âm pathfinder 0 bình chọn
01/10/2016 half-gill [en] phát âm half-gill 0 bình chọn
01/10/2016 battalion [en] phát âm battalion 0 bình chọn
01/10/2016 corps [en] phát âm corps 0 bình chọn
01/10/2016 regiment [en] phát âm regiment 0 bình chọn
01/10/2016 brigade [en] phát âm brigade 0 bình chọn
01/10/2016 army [en] phát âm army 0 bình chọn
01/10/2016 armour [en] phát âm armour 1 bình chọn
01/10/2016 tank [en] phát âm tank 0 bình chọn
01/10/2016 servery [en] phát âm servery 1 bình chọn
01/10/2016 phymatous [en] phát âm phymatous 1 bình chọn
01/10/2016 Woman's Own [en] phát âm Woman's Own 1 bình chọn
01/10/2016 parlay [en] phát âm parlay 0 bình chọn
01/10/2016 parlayed [en] phát âm parlayed 0 bình chọn
01/10/2016 Herpes Zoster Ophthalmicus [en] phát âm Herpes Zoster Ophthalmicus 0 bình chọn
01/10/2016 hallmarked [en] phát âm hallmarked 1 bình chọn
01/10/2016 Cardinal Wolsey [en] phát âm Cardinal Wolsey 1 bình chọn