Thành viên:

edyscape

Đăng ký phát âm của edyscape

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/12/2012 chloor [vls] phát âm chloor 0 bình chọn
19/12/2012 goud [vls] phát âm goud 0 bình chọn
19/12/2012 water [vls] phát âm water 0 bình chọn
19/12/2012 neon [vls] phát âm neon 0 bình chọn
19/12/2012 lood [vls] phát âm lood 0 bình chọn
19/12/2012 kwik [vls] phát âm kwik 0 bình chọn
19/12/2012 cultuur [vls] phát âm cultuur 0 bình chọn
19/12/2012 helium [vls] phát âm helium 0 bình chọn
19/12/2012 fosfor [vls] phát âm fosfor 0 bình chọn
19/12/2012 betekend [vls] phát âm betekend 0 bình chọn
19/12/2012 Jood [vls] phát âm Jood 0 bình chọn
19/12/2012 Italië [vls] phát âm Italië 0 bình chọn
19/12/2012 Groot-Bijgaarden [vls] phát âm Groot-Bijgaarden 0 bình chọn
30/09/2012 Donald Muylle [vls] phát âm Donald Muylle 0 bình chọn
30/09/2012 miles [la] phát âm miles 0 bình chọn
30/09/2012 Diederick [vls] phát âm Diederick 0 bình chọn
30/09/2012 pinda [vls] phát âm pinda 0 bình chọn
30/09/2012 Van Rompuy [vls] phát âm Van Rompuy 0 bình chọn
30/09/2012 007 [vls] phát âm 007 0 bình chọn
30/09/2012 geluidsopname [vls] phát âm geluidsopname -1 bình chọn
30/09/2012 Leentje [vls] phát âm Leentje 0 bình chọn
30/09/2012 sport [vls] phát âm sport 0 bình chọn
30/09/2012 servus [la] phát âm servus 0 bình chọn