Thành viên: findelka Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của findelka

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/10/2010 Laborfalvy Róza [hu] phát âm Laborfalvy Róza 0 bình chọn
31/10/2010 Gundel [hu] phát âm Gundel 0 bình chọn
31/10/2010 Gundel Károly [hu] phát âm Gundel Károly 0 bình chọn
31/10/2010 Törőcsik Mari [hu] phát âm Törőcsik Mari 0 bình chọn
13/10/2010 Szakály [hu] phát âm Szakály 0 bình chọn
13/10/2010 György Ligeti [hu] phát âm György Ligeti 0 bình chọn
09/10/2010 Rába [hu] phát âm Rába 0 bình chọn
09/10/2010 Sárbogárd [hu] phát âm Sárbogárd 0 bình chọn
09/10/2010 Budapest-Kelenföld [hu] phát âm Budapest-Kelenföld 0 bình chọn
09/10/2010 Budapest-Ferencváros [hu] phát âm Budapest-Ferencváros 0 bình chọn
09/10/2010 perccel [hu] phát âm perccel 0 bình chọn
09/10/2010 hívni [hu] phát âm hívni 0 bình chọn
09/10/2010 rész [hu] phát âm rész 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 áprilisi [hu] phát âm áprilisi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 órák [hu] phát âm órák 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 éppen [hu] phát âm éppen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 tizenhármat [hu] phát âm tizenhármat 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 ütöttek [hu] phát âm ütöttek 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 ütni [hu] phát âm ütni 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 állát [hu] phát âm állát 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 leszegve [hu] phát âm leszegve 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 leszegi az állát [hu] phát âm leszegi az állát 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 leszeg [hu] phát âm leszeg 0 bình chọn
09/10/2010 besurrant [hu] phát âm besurrant 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 besurran [hu] phát âm besurran 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 besurranni [hu] phát âm besurranni 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 tömb [hu] phát âm tömb 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 Győzelem-tömb [hu] phát âm Győzelem-tömb 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 üvegajtaján [hu] phát âm üvegajtaján 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 megszabaduljon [hu] phát âm megszabaduljon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất