Những từ đã phát âm của hendialys trong Forvo Trang 5.

Thành viên: hendialys Đăng ký phát âm của hendialys

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2011 extraordinaire [fr] phát âm extraordinaire 0 bình chọn
24/04/2011 excellent [fr] phát âm excellent 1 bình chọn
24/04/2011 Chamonix [fr] phát âm Chamonix 1 bình chọn
24/04/2011 Bayonne [fr] phát âm Bayonne 0 bình chọn
24/04/2011 éphémère [fr] phát âm éphémère 0 bình chọn
24/04/2011 Ça m'est égal [fr] phát âm Ça m'est égal 3 bình chọn
24/04/2011 énormément [fr] phát âm énormément 1 bình chọn
24/04/2011 Neige [fr] phát âm Neige -2 bình chọn
24/04/2011 Nîmes [fr] phát âm Nîmes 0 bình chọn
24/04/2011 Pouilly-Fuissé [fr] phát âm Pouilly-Fuissé 0 bình chọn
24/04/2011 Coilliot [fr] phát âm Coilliot 0 bình chọn
24/04/2011 fourmiller [fr] phát âm fourmiller 0 bình chọn
24/04/2011 Cecil Brunner [fr] phát âm Cecil Brunner 0 bình chọn
24/04/2011 Sylvie Verheyde [fr] phát âm Sylvie Verheyde 0 bình chọn
24/04/2011 Claudia Chauchat [fr] phát âm Claudia Chauchat 0 bình chọn
24/04/2011 jean bilhères de lagraulas [fr] phát âm jean bilhères de lagraulas 0 bình chọn
24/04/2011 Château Jolys [fr] phát âm Château Jolys 0 bình chọn
24/04/2011 Bremond [fr] phát âm Bremond 0 bình chọn
24/04/2011 Comtesse de Cayla [fr] phát âm Comtesse de Cayla 0 bình chọn
24/04/2011 Leonie le Lemesh [fr] phát âm Leonie le Lemesh 0 bình chọn
24/04/2011 campas [fr] phát âm campas 0 bình chọn
24/04/2011 Piuze [fr] phát âm Piuze 0 bình chọn
24/04/2011 Batteux [fr] phát âm Batteux 0 bình chọn
24/04/2011 Lahontan [fr] phát âm Lahontan 0 bình chọn
24/04/2011 Gaillac Méthode Gaillaçoise [fr] phát âm Gaillac Méthode Gaillaçoise 0 bình chọn
24/04/2011 mirebaudie [fr] phát âm mirebaudie 0 bình chọn
24/04/2011 Zenyattà Mondatta [fr] phát âm Zenyattà Mondatta 0 bình chọn
24/04/2011 conrart [fr] phát âm conrart 0 bình chọn
24/04/2011 Palamède de Guermantes [fr] phát âm Palamède de Guermantes 0 bình chọn
24/04/2011 Henri-Joseph Paixhans [fr] phát âm Henri-Joseph Paixhans 0 bình chọn

Thông tin thành viên

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ hendialys


Thống kê thành viên

Phát âm: 194 (7 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 14

Bình chọn: 30 bình chọn

Số lần xem trang: 30.808


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.159

Vị thứ theo phát âm: 1.437