Thành viên:

incazzata

Đăng ký phát âm của incazzata

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/11/2012 attacks [en] phát âm attacks 0 bình chọn
26/11/2012 soon [en] phát âm soon 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/11/2012 1st [en] phát âm 1st 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/11/2012 https [en] phát âm https 0 bình chọn
22/04/2012 reissue [en] phát âm reissue 0 bình chọn
22/04/2012 flightworthy [en] phát âm flightworthy 1 bình chọn
22/04/2012 disembarrass [en] phát âm disembarrass 0 bình chọn
22/04/2012 jeopardizes [en] phát âm jeopardizes 0 bình chọn
22/04/2012 Travis Walters [en] phát âm Travis Walters 0 bình chọn
17/02/2012 bartered [en] phát âm bartered 0 bình chọn
17/02/2012 deceptive [en] phát âm deceptive 1 bình chọn
17/02/2012 identification [en] phát âm identification 0 bình chọn
17/02/2012 voodoo [en] phát âm voodoo 0 bình chọn
17/02/2012 technicalities [en] phát âm technicalities 0 bình chọn
17/02/2012 compact disc [en] phát âm compact disc 1 bình chọn
17/02/2012 sickened [en] phát âm sickened 0 bình chọn
17/02/2012 deformed [en] phát âm deformed 0 bình chọn
17/02/2012 protective [en] phát âm protective 0 bình chọn
17/02/2012 distribution [en] phát âm distribution 1 bình chọn
17/02/2012 regularity [en] phát âm regularity 0 bình chọn
17/02/2012 dressing table [en] phát âm dressing table 0 bình chọn
17/02/2012 figurine [en] phát âm figurine 0 bình chọn
17/02/2012 maternity [en] phát âm maternity 1 bình chọn
17/02/2012 skates [en] phát âm skates 0 bình chọn
17/02/2012 impossibly [en] phát âm impossibly 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/02/2012 webpage [en] phát âm webpage 0 bình chọn
04/02/2012 sufferer [en] phát âm sufferer 0 bình chọn
04/02/2012 brightest [en] phát âm brightest 0 bình chọn
03/02/2012 unformed [en] phát âm unformed 0 bình chọn
03/02/2012 anarchist [en] phát âm anarchist -2 bình chọn