Thành viên:

incazzata

Đăng ký phát âm của incazzata

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/04/2010 extremities [en] phát âm extremities 0 bình chọn
09/04/2010 menswear [en] phát âm menswear 0 bình chọn
09/04/2010 unsound [en] phát âm unsound 0 bình chọn
09/04/2010 underwent [en] phát âm underwent 0 bình chọn
09/04/2010 undergoes [en] phát âm undergoes -1 bình chọn
09/04/2010 bonkable [en] phát âm bonkable -1 bình chọn
09/04/2010 bankable [en] phát âm bankable 0 bình chọn
09/04/2010 bonk [en] phát âm bonk -1 bình chọn
09/04/2010 bonking [en] phát âm bonking -1 bình chọn
09/04/2010 undergoing [en] phát âm undergoing 2 bình chọn
09/04/2010 familiarise [en] phát âm familiarise 0 bình chọn
09/04/2010 estrangement [en] phát âm estrangement 0 bình chọn
09/04/2010 marginalia [en] phát âm marginalia 0 bình chọn
09/04/2010 marginalized [en] phát âm marginalized 0 bình chọn
09/04/2010 morpheme [en] phát âm morpheme 1 bình chọn
09/04/2010 synchronistic [en] phát âm synchronistic 0 bình chọn
09/04/2010 phonemics [en] phát âm phonemics -1 bình chọn
09/04/2010 synchronism [en] phát âm synchronism 0 bình chọn
09/04/2010 diagnostics [en] phát âm diagnostics 0 bình chọn
09/04/2010 camshaft [en] phát âm camshaft 1 bình chọn
09/04/2010 bidding [en] phát âm bidding 0 bình chọn
09/04/2010 octopi [en] phát âm octopi 0 bình chọn
09/04/2010 photophores [en] phát âm photophores 0 bình chọn
09/04/2010 pantsuit [en] phát âm pantsuit 0 bình chọn
09/04/2010 mangling [en] phát âm mangling 0 bình chọn
09/04/2010 thrilled to bits [en] phát âm thrilled to bits -1 bình chọn
09/04/2010 Peter [en] phát âm Peter -1 bình chọn
09/04/2010 Thermos [en] phát âm Thermos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/04/2010 reflex [en] phát âm reflex 0 bình chọn
08/04/2010 in real time [en] phát âm in real time 0 bình chọn