Những từ đã phát âm của inktree trong Forvo

Thành viên: inktree Đăng ký phát âm của inktree

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/09/2009 waived [en] phát âm waived 0 bình chọn
09/09/2009 subsidised [en] phát âm subsidised 0 bình chọn
08/09/2009 Marny [en] phát âm Marny 0 bình chọn
08/09/2009 CSIRO [en] phát âm CSIRO 0 bình chọn
08/09/2009 relational [en] phát âm relational 0 bình chọn
08/09/2009 revolve [en] phát âm revolve 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/09/2009 solipsism [en] phát âm solipsism 0 bình chọn
08/09/2009 milquetoast [en] phát âm milquetoast 1 bình chọn
08/09/2009 vigilante [en] phát âm vigilante 0 bình chọn
08/09/2009 bedlamite [en] phát âm bedlamite 0 bình chọn
08/09/2009 halcyon [en] phát âm halcyon 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/09/2009 mellifluous [en] phát âm mellifluous 1 bình chọn
08/09/2009 killjoy [en] phát âm killjoy 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/09/2009 echolalia [en] phát âm echolalia 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/09/2009 bearberry [en] phát âm bearberry 0 bình chọn
08/09/2009 gargoyle [en] phát âm gargoyle 1 bình chọn
08/09/2009 splendid [en] phát âm splendid 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/09/2009 Spackle [en] phát âm Spackle 0 bình chọn
08/09/2009 slumgullion [en] phát âm slumgullion 0 bình chọn
08/09/2009 hodgepodge [en] phát âm hodgepodge 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/09/2009 smithereens [en] phát âm smithereens 1 bình chọn
08/09/2009 fisticuffs [en] phát âm fisticuffs 0 bình chọn
08/09/2009 whangdoodle [en] phát âm whangdoodle 0 bình chọn
08/09/2009 teakettler [en] phát âm teakettler 0 bình chọn
08/09/2009 argopelter [en] phát âm argopelter 0 bình chọn
08/09/2009 splintercat [en] phát âm splintercat 0 bình chọn
08/09/2009 flibbertigibbet [en] phát âm flibbertigibbet 1 bình chọn
08/09/2009 manticore [en] phát âm manticore 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/09/2009 jackalope [en] phát âm jackalope 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/09/2009 sidewinder [en] phát âm sidewinder 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ inktree


Thống kê thành viên

Phát âm: 45 (14 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 26

Bình chọn: 20 bình chọn

Số lần xem trang: 9.184


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.421

Vị thứ theo phát âm: 4.962