Thành viên: luvrocket

Đăng ký phát âm của luvrocket

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/12/2008 http:// [en] phát âm http:// 0 bình chọn
22/12/2008 duodenum [en] phát âm duodenum 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/12/2008 ileum [en] phát âm ileum 0 bình chọn
21/12/2008 grope [en] phát âm grope 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 noradrenaline [en] phát âm noradrenaline 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 Quebec [en] phát âm Quebec -1 bình chọn
21/12/2008 waxing [en] phát âm waxing 0 bình chọn
21/12/2008 Toe [en] phát âm Toe 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 influenza [en] phát âm influenza 0 bình chọn
21/12/2008 arm [en] phát âm arm 7 bình chọn
21/12/2008 cedar [en] phát âm cedar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 stomach [en] phát âm stomach 8 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 inhibition [en] phát âm inhibition 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 bedside [en] phát âm bedside 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 Tuberculosis [en] phát âm Tuberculosis 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 headboard [en] phát âm headboard 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 cautious [en] phát âm cautious 8 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 decongestant [en] phát âm decongestant 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 epinephrine [en] phát âm epinephrine 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 adrenaline [en] phát âm adrenaline 7 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 jejunum [en] phát âm jejunum 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 sneeze [en] phát âm sneeze 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 mahogany [en] phát âm mahogany 0 bình chọn