Thành viên:

m_asadi

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/05/2014 مرکزی [fa] phát âm مرکزی 0 bình chọn
09/05/2014 بازنمايي [fa] phát âm بازنمايي 0 bình chọn
09/05/2014 هرمزگان [fa] phát âm هرمزگان 0 bình chọn
09/05/2014 چند شد؟ [fa] phát âm چند شد؟ 0 bình chọn
07/05/2014 30 [fa] phát âm 30 0 bình chọn
07/05/2014 تعارف [fa] phát âm تعارف 0 bình chọn
07/05/2014 کی به کیه [fa] phát âm کی به کیه 1 bình chọn
07/05/2014 ظهر نویسی [fa] phát âm ظهر نویسی 0 bình chọn
07/05/2014 siyyid [fa] phát âm siyyid 0 bình chọn
07/05/2014 بهزاد رنجبران [fa] phát âm بهزاد رنجبران 0 bình chọn
11/03/2014 سعی کردن [fa] phát âm سعی کردن 0 bình chọn
05/03/2014 نسبیت عمومی [fa] phát âm نسبیت عمومی 0 bình chọn
05/03/2014 هراد [fa] phát âm هراد 0 bình chọn
03/01/2014 ندی [fa] phát âm ندی 0 bình chọn
12/08/2013 رود سند [fa] phát âm رود سند 0 bình chọn
12/08/2013 نه تنها [fa] phát âm نه تنها -1 bình chọn
27/07/2013 مستمعين [fa] phát âm مستمعين 0 bình chọn
27/07/2013 چه وقت [fa] phát âm چه وقت 0 bình chọn
27/07/2013 بالفعل [fa] phát âm بالفعل 0 bình chọn
27/07/2013 تعجيل [fa] phát âm تعجيل 0 bình chọn
27/07/2013 خاضع [fa] phát âm خاضع 0 bình chọn
27/07/2013 Shahram Nazeri [fa] phát âm Shahram Nazeri 1 bình chọn
27/07/2013 Mohammad Reza Shajarian [fa] phát âm Mohammad Reza Shajarian 0 bình chọn
27/07/2013 تمايز [fa] phát âm تمايز 0 bình chọn
27/07/2013 تراكم [fa] phát âm تراكم 0 bình chọn
27/07/2013 براب [fa] phát âm براب 0 bình chọn
27/07/2013 ماه گذشته [fa] phát âm ماه گذشته 0 bình chọn
27/07/2013 پیشانی کوتاه [fa] phát âm پیشانی کوتاه 1 bình chọn
27/07/2013 پیشانی بلند [fa] phát âm پیشانی بلند 1 bình chọn
27/07/2013 سیر [fa] phát âm سیر 0 bình chọn