Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/08/2016 Tratado de Versalles [es] phát âm Tratado de Versalles 0 bình chọn
15/08/2016 la crisis de 1929 [es] phát âm la crisis de 1929 0 bình chọn
15/08/2016 Droid [es] phát âm Droid 1 bình chọn
15/08/2016 taylorismo [es] phát âm taylorismo 1 bình chọn
15/08/2016 República de Weimar [es] phát âm República de Weimar 1 bình chọn
15/08/2016 Plan Dawes [es] phát âm Plan Dawes 1 bình chọn
15/08/2016 OMC [es] phát âm OMC 1 bình chọn
15/08/2016 tener ojo de lince [es] phát âm tener ojo de lince 1 bình chọn
15/08/2016 Ley Hawley-Smoot [es] phát âm Ley Hawley-Smoot 0 bình chọn
15/08/2016 OPEP [es] phát âm OPEP 1 bình chọn
15/08/2016 pare y siga [es] phát âm pare y siga 1 bình chọn
15/08/2016 jurídico [es] phát âm jurídico 1 bình chọn
15/08/2016 jurídica [es] phát âm jurídica 0 bình chọn
15/08/2016 inflación estructural [es] phát âm inflación estructural 1 bình chọn
15/08/2016 la indexación [es] phát âm la indexación 1 bình chọn
15/08/2016 desde que el mundo es mundo [es] phát âm desde que el mundo es mundo 1 bình chọn
15/08/2016 arbitrador [es] phát âm arbitrador 1 bình chọn
15/08/2016 arbitral [es] phát âm arbitral 0 bình chọn
15/08/2016 antagónico [es] phát âm antagónico 0 bình chọn
15/08/2016 acería [es] phát âm acería 0 bình chọn
15/08/2016 acérrimo [es] phát âm acérrimo 0 bình chọn
14/08/2016 vista de lince [es] phát âm vista de lince 1 bình chọn
14/08/2016 León Trotsky [es] phát âm León Trotsky 1 bình chọn
14/08/2016 José Stalin [es] phát âm José Stalin 1 bình chọn
14/08/2016 Laura Nicholls [es] phát âm Laura Nicholls 0 bình chọn
14/08/2016 Laura Pastor [es] phát âm Laura Pastor 0 bình chọn
14/08/2016 Carmen López Pascual [es] phát âm Carmen López Pascual 0 bình chọn
14/08/2016 Carmen Sarahí [es] phát âm Carmen Sarahí 0 bình chọn
14/08/2016 Romina Marroquín [es] phát âm Romina Marroquín 0 bình chọn
14/08/2016 Romina Marroquín Payró [es] phát âm Romina Marroquín Payró 0 bình chọn