Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/06/2016 inmunodeficiencia [es] phát âm inmunodeficiencia 0 bình chọn
28/06/2016 caseína [es] phát âm caseína 0 bình chọn
28/06/2016 Lago Fagnano [es] phát âm Lago Fagnano 0 bình chọn
28/06/2016 Virginia Ruano Pascual [es] phát âm Virginia Ruano Pascual 0 bình chọn
28/06/2016 solucionar [es] phát âm solucionar 0 bình chọn
28/06/2016 comportar [es] phát âm comportar 0 bình chọn
28/06/2016 manipulación [es] phát âm manipulación 0 bình chọn
28/06/2016 hallazgos clínicos [es] phát âm hallazgos clínicos 0 bình chọn
28/06/2016 traslado [es] phát âm traslado 0 bình chọn
28/06/2016 disminución [es] phát âm disminución 0 bình chọn
28/06/2016 hombres blancos enfadados [es] phát âm hombres blancos enfadados 0 bình chọn
28/06/2016 saneamiento [es] phát âm saneamiento 0 bình chọn
28/06/2016 adiestrar [es] phát âm adiestrar 0 bình chọn
28/06/2016 neurotransmisor [es] phát âm neurotransmisor 0 bình chọn
28/06/2016 asfixia neonatal [es] phát âm asfixia neonatal 0 bình chọn
28/06/2016 película de terror [es] phát âm película de terror 0 bình chọn
28/06/2016 segura y salvo [es] phát âm segura y salvo 0 bình chọn
28/06/2016 en turno a [es] phát âm en turno a 0 bình chọn
28/06/2016 ciclamor [es] phát âm ciclamor 0 bình chọn
28/06/2016 Ángel Vicioso [es] phát âm Ángel Vicioso 0 bình chọn
28/06/2016 de la barbilla [es] phát âm de la barbilla 0 bình chọn
28/06/2016 la destilación fraccionada [es] phát âm la destilación fraccionada 0 bình chọn
28/06/2016 la bolsa de lona [es] phát âm la bolsa de lona 0 bình chọn
28/06/2016 de la derecha de Julia [es] phát âm de la derecha de Julia 0 bình chọn
28/06/2016 nos vemos enfrente de la estación [es] phát âm nos vemos enfrente de la estación 0 bình chọn
28/06/2016 ¿Recojo las fotos? [es] phát âm ¿Recojo las fotos? 0 bình chọn
28/06/2016 delante de este hotel [es] phát âm delante de este hotel 0 bình chọn
28/06/2016 lejos de aquí [es] phát âm lejos de aquí 0 bình chọn
28/06/2016 a la izquierda de tu coche [es] phát âm a la izquierda de tu coche 0 bình chọn
28/06/2016 a la izquierda del armario [es] phát âm a la izquierda del armario 0 bình chọn