Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/09/2016 a tal punto de [es] phát âm a tal punto de 1 bình chọn
05/09/2016 a tal grado de [es] phát âm a tal grado de 1 bình chọn
05/09/2016 cuasi [es] phát âm cuasi 1 bình chọn
05/09/2016 curva de Laffer [es] phát âm curva de Laffer 1 bình chọn
05/09/2016 desmesuradamente [es] phát âm desmesuradamente 1 bình chọn
05/09/2016 economía de la oferta [es] phát âm economía de la oferta 1 bình chọn
05/09/2016 posfordismo [es] phát âm posfordismo 1 bình chọn
05/09/2016 trasvasable [es] phát âm trasvasable 1 bình chọn
05/09/2016 trasvasamiento [es] phát âm trasvasamiento 0 bình chọn
02/09/2016 torrente oratorio [es] phát âm torrente oratorio 0 bình chọn
02/09/2016 contractualismo [es] phát âm contractualismo 0 bình chọn
02/09/2016 la cosmovisión [es] phát âm la cosmovisión 0 bình chọn
02/09/2016 crematístico [es] phát âm crematístico 0 bình chọn
02/09/2016 cristalinamente [es] phát âm cristalinamente 0 bình chọn
02/09/2016 de hoy en más [es] phát âm de hoy en más 0 bình chọn
02/09/2016 desarticulación [es] phát âm desarticulación 0 bình chọn
02/09/2016 despoblar [es] phát âm despoblar 0 bình chọn
02/09/2016 disciplinador [es] phát âm disciplinador 0 bình chọn
02/09/2016 jurídica [es] phát âm jurídica 1 bình chọn
02/09/2016 Ley Hawley-Smoot [es] phát âm Ley Hawley-Smoot 1 bình chọn
02/09/2016 Tratado de Versalles [es] phát âm Tratado de Versalles 0 bình chọn
02/09/2016 la crisis de 1929 [es] phát âm la crisis de 1929 0 bình chọn
02/09/2016 Unión de Campesinos [es] phát âm Unión de Campesinos 0 bình chọn
02/09/2016 Acción Democrática [es] phát âm Acción Democrática 0 bình chọn
15/08/2016 Droid [es] phát âm Droid 1 bình chọn
15/08/2016 taylorismo [es] phát âm taylorismo 1 bình chọn
15/08/2016 República de Weimar [es] phát âm República de Weimar 1 bình chọn
15/08/2016 Plan Dawes [es] phát âm Plan Dawes 1 bình chọn
15/08/2016 OMC [es] phát âm OMC 1 bình chọn
15/08/2016 tener ojo de lince [es] phát âm tener ojo de lince 1 bình chọn