Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/08/2016 la canalización [es] phát âm la canalización 0 bình chọn
05/08/2016 estrangulador [es] phát âm estrangulador 0 bình chọn
28/07/2016 deber conyugal [es] phát âm deber conyugal 0 bình chọn
28/07/2016 excarcelados [es] phát âm excarcelados 0 bình chọn
28/07/2016 autonomasia [es] phát âm autonomasia 0 bình chọn
28/07/2016 Acción mutante [es] phát âm Acción mutante 0 bình chọn
28/07/2016 globos aerostáticos [es] phát âm globos aerostáticos 0 bình chọn
28/07/2016 imágenes por resonancia magnética [es] phát âm imágenes por resonancia magnética 0 bình chọn
28/07/2016 hijo de puta [es] phát âm hijo de puta 0 bình chọn
28/07/2016 septicemias [es] phát âm septicemias 0 bình chọn
25/07/2016 Bitinia [es] phát âm Bitinia 0 bình chọn
25/07/2016 vida celestial [es] phát âm vida celestial 0 bình chọn
25/07/2016 árbol de la seda [es] phát âm árbol de la seda 0 bình chọn
25/07/2016 brocatel de seda [es] phát âm brocatel de seda 0 bình chọn
25/07/2016 gusano de la seda [es] phát âm gusano de la seda 0 bình chọn
25/07/2016 mariposa de la seda [es] phát âm mariposa de la seda 0 bình chọn
25/07/2016 papel de seda [es] phát âm papel de seda 0 bình chọn
25/07/2016 mármol brocatel [es] phát âm mármol brocatel 0 bình chọn
25/07/2016 candonga [es] phát âm candonga 0 bình chọn
25/07/2016 candongas [es] phát âm candongas 0 bình chọn
25/07/2016 candongo [es] phát âm candongo 0 bình chọn
25/07/2016 candongos [es] phát âm candongos 0 bình chọn
25/07/2016 sépticos [es] phát âm sépticos 0 bình chọn
25/07/2016 séptica [es] phát âm séptica 0 bình chọn
25/07/2016 asepsias [es] phát âm asepsias 0 bình chọn
25/07/2016 ni jota [es] phát âm ni jota 0 bình chọn
25/07/2016 una jota [es] phát âm una jota 0 bình chọn
25/07/2016 videocámara digital [es] phát âm videocámara digital 0 bình chọn
25/07/2016 televisor de pantalla plana [es] phát âm televisor de pantalla plana 0 bình chọn
24/07/2016 camión hidrante [es] phát âm camión hidrante 0 bình chọn