Thành viên: mcastror

Đăng ký phát âm của mcastror

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/02/2012 corusca [es] phát âm corusca 0 bình chọn
27/02/2012 demodé [es] phát âm demodé 0 bình chọn
27/02/2012 matacán [es] phát âm matacán 0 bình chọn
27/02/2012 Henrique Capriles Radonski [es] phát âm Henrique Capriles Radonski 0 bình chọn
27/02/2012 Geofredo [es] phát âm Geofredo 0 bình chọn
27/02/2012 boutique [es] phát âm boutique 0 bình chọn
27/02/2012 baguette [es] phát âm baguette 0 bình chọn
27/02/2012 citadino [es] phát âm citadino 0 bình chọn
27/02/2012 caporal [es] phát âm caporal 0 bình chọn
27/02/2012 mecate [es] phát âm mecate 0 bình chọn
27/02/2012 mesteño [es] phát âm mesteño 0 bình chọn
27/02/2012 grullo [es] phát âm grullo 0 bình chọn
27/02/2012 prefación [es] phát âm prefación 0 bình chọn
27/02/2012 sardinel [es] phát âm sardinel 0 bình chọn
27/02/2012 grosura [es] phát âm grosura 0 bình chọn
27/02/2012 malaventura [es] phát âm malaventura 0 bình chọn