Những từ đã phát âm của nipo trong Forvo Trang 4.

Thành viên: nipo Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của nipo

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/03/2012 nicu (snc) [scn] phát âm nicu (snc) bình chọn
01/03/2012 sparti [scn] phát âm sparti bình chọn
01/03/2012 de Nobili [it] phát âm de Nobili bình chọn
01/03/2012 Martin Scorsese [it] phát âm Martin Scorsese bình chọn
01/03/2012 Robert de Nobili [it] phát âm Robert de Nobili bình chọn
01/03/2012 Consorzio del Formaggio [it] phát âm Consorzio del Formaggio bình chọn
29/02/2012 spartiri [scn] phát âm spartiri bình chọn
29/02/2012 struppiari [scn] phát âm struppiari bình chọn
29/02/2012 gnutticari [scn] phát âm gnutticari bình chọn
29/02/2012 pici (snc) [scn] phát âm pici (snc) bình chọn
29/02/2012 mussu [scn] phát âm mussu bình chọn
29/02/2012 vuscari [scn] phát âm vuscari bình chọn
29/02/2012 affruntarisi [scn] phát âm affruntarisi bình chọn
29/02/2012 affruntusu [scn] phát âm affruntusu bình chọn
29/02/2012 carusu [scn] phát âm carusu bình chọn
29/02/2012 principiari [scn] phát âm principiari bình chọn
29/02/2012 tila (snc) [scn] phát âm tila (snc) bình chọn
29/02/2012 spurtusari [scn] phát âm spurtusari bình chọn
29/02/2012 rimunnari [scn] phát âm rimunnari bình chọn
29/02/2012 pruvulazzu [scn] phát âm pruvulazzu bình chọn
29/02/2012 cantunera [scn] phát âm cantunera bình chọn
29/02/2012 susirisi [scn] phát âm susirisi bình chọn
29/02/2012 sanari [scn] phát âm sanari bình chọn
29/02/2012 fezza [scn] phát âm fezza bình chọn
29/02/2012 nenti [scn] phát âm nenti bình chọn
29/02/2012 pacinziusu [scn] phát âm pacinziusu bình chọn
29/02/2012 ammucciuni [scn] phát âm ammucciuni bình chọn
29/02/2012 putia [scn] phát âm putia bình chọn
27/02/2012 vastedda [scn] phát âm vastedda bình chọn
27/02/2012 citrignu [scn] phát âm citrignu bình chọn

Thông tin thành viên

I speak standard Italian from Italy with a sicilian intonation.

I also speak Sicilian with a lexicon and an accent of sud-eastern corner of Sicily (Ragusa area).

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ nipo


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.269 (8 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 741

Bình chọn: 10 bình chọn

Số lần xem trang: 28.963


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 297

Vị thứ theo phát âm: 219