Thành viên:

njim

Đăng ký phát âm của njim

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/03/2013 每日 [wuu] phát âm 每日 0 bình chọn
05/03/2013 理性 [wuu] phát âm 理性 0 bình chọn
05/03/2013 領地 [wuu] phát âm 領地 0 bình chọn
05/03/2013 粵語 [wuu] phát âm 粵語 -1 bình chọn
05/03/2013 燂茶 [wuu] phát âm 燂茶 0 bình chọn
05/03/2013 冷淡 [wuu] phát âm 冷淡 0 bình chọn
05/03/2013 論理 [wuu] phát âm 論理 0 bình chọn
05/03/2013 漢方 [wuu] phát âm 漢方 0 bình chọn
05/03/2013 [wuu] phát âm 注 0 bình chọn
05/03/2013 密度 [wuu] phát âm 密度 0 bình chọn
05/03/2013 長大 [wuu] phát âm 長大 0 bình chọn
05/03/2013 宕地 [wuu] phát âm 宕地 0 bình chọn
05/03/2013 様式 [wuu] phát âm 様式 0 bình chọn
03/03/2013 [wuu] phát âm 尼 0 bình chọn
03/03/2013 [wuu] phát âm 週 0 bình chọn
03/03/2013 [wuu] phát âm 伴 0 bình chọn
03/03/2013 [wuu] phát âm 繁 0 bình chọn
03/03/2013 [wuu] phát âm 萍 0 bình chọn
03/03/2013 [wuu] phát âm 評 0 bình chọn
03/03/2013 [wuu] phát âm 迷 0 bình chọn
03/03/2013 [wuu] phát âm 確 0 bình chọn
03/03/2013 長壽 [wuu] phát âm 長壽 0 bình chọn
03/03/2013 [wuu] phát âm 壽 0 bình chọn
03/03/2013 恋爱 [wuu] phát âm 恋爱 0 bình chọn
03/03/2013 [wuu] phát âm 先 0 bình chọn
03/03/2013 皮帶 [wuu] phát âm 皮帶 0 bình chọn
03/03/2013 批貨 [wuu] phát âm 批貨 0 bình chọn
03/03/2013 [wuu] phát âm 批 0 bình chọn
03/03/2013 怯熱 [wuu] phát âm 怯熱 0 bình chọn
03/03/2013 [wuu] phát âm 怯 0 bình chọn