Thành viên: peter_poland

Đăng ký phát âm của peter_poland

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/10/2014 determinanta [pl] phát âm determinanta 0 bình chọn
26/10/2014 powstać [pl] phát âm powstać 0 bình chọn
26/10/2014 ustosunkować się [pl] phát âm ustosunkować się 0 bình chọn
26/10/2014 pojęcie [pl] phát âm pojęcie 0 bình chọn
26/10/2014 gruntowny [pl] phát âm gruntowny 0 bình chọn
26/10/2014 solidność [pl] phát âm solidność 0 bình chọn
26/10/2014 kolegialność [pl] phát âm kolegialność 0 bình chọn
26/10/2014 Konstrukt [pl] phát âm Konstrukt 0 bình chọn
26/10/2014 prostolinijny [pl] phát âm prostolinijny 0 bình chọn
26/10/2014 przerośnięty [pl] phát âm przerośnięty 0 bình chọn
26/10/2014 nieostry [pl] phát âm nieostry 0 bình chọn
26/10/2014 hartować się [pl] phát âm hartować się 0 bình chọn
26/10/2014 wartościujący [pl] phát âm wartościujący 0 bình chọn
26/10/2014 policentryczność [pl] phát âm policentryczność 0 bình chọn
26/10/2014 policentryczny [pl] phát âm policentryczny 0 bình chọn
26/10/2014 poliarchiczność [pl] phát âm poliarchiczność 0 bình chọn
26/10/2014 poliarchiczny [pl] phát âm poliarchiczny 0 bình chọn
26/10/2014 substancjalny [pl] phát âm substancjalny 0 bình chọn
26/10/2014 zdiagnozować [pl] phát âm zdiagnozować 0 bình chọn
26/10/2014 dotychczasowy [pl] phát âm dotychczasowy 0 bình chọn
26/10/2014 nieokrzepły [pl] phát âm nieokrzepły 0 bình chọn
26/10/2014 prognozować [pl] phát âm prognozować 0 bình chọn
26/10/2014 prognostyczny [pl] phát âm prognostyczny 0 bình chọn
26/10/2014 odzwierciedlenie [pl] phát âm odzwierciedlenie 0 bình chọn
26/10/2014 wojujący [pl] phát âm wojujący 0 bình chọn
26/10/2014 oznakować [pl] phát âm oznakować 0 bình chọn
26/10/2014 oznakowanie [pl] phát âm oznakowanie 0 bình chọn
26/10/2014 sektorowy [pl] phát âm sektorowy 0 bình chọn
22/02/2013 przemyśleć [pl] phát âm przemyśleć 0 bình chọn
22/02/2013 nacjonalistyczny [pl] phát âm nacjonalistyczny 0 bình chọn