Thành viên:

peter_poland

Đăng ký phát âm của peter_poland

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/08/2015 bracia morawscy [pl] phát âm bracia morawscy 0 bình chọn
24/08/2015 bracia Pańscy [pl] phát âm bracia Pańscy 0 bình chọn
24/08/2015 bracia świeccy [pl] phát âm bracia świeccy 0 bình chọn
24/08/2015 bracia zakonni [pl] phát âm bracia zakonni 0 bình chọn
24/08/2015 ojcowie zakonni [pl] phát âm ojcowie zakonni 0 bình chọn
24/08/2015 bractwo kurkowe [pl] phát âm bractwo kurkowe 0 bình chọn
24/08/2015 sodalicja [pl] phát âm sodalicja 0 bình chọn
24/08/2015 bractwo miłosierdzia [pl] phát âm bractwo miłosierdzia 0 bình chọn
24/08/2015 bractwo różańcowe [pl] phát âm bractwo różańcowe 0 bình chọn
24/08/2015 brewe [pl] phát âm brewe 0 bình chọn
24/08/2015 list apostolski [pl] phát âm list apostolski 0 bình chọn
24/08/2015 list papieski [pl] phát âm list papieski 0 bình chọn
24/08/2015 orędzie papieskie [pl] phát âm orędzie papieskie 0 bình chọn
24/08/2015 liturgia godzin [pl] phát âm liturgia godzin 0 bình chọn
24/08/2015 brewiarz klasztorny [pl] phát âm brewiarz klasztorny 0 bình chọn
24/08/2015 Całun Turyński [pl] phát âm Całun Turyński 0 bình chọn
24/08/2015 cela klasztorna [pl] phát âm cela klasztorna 0 bình chọn
24/08/2015 odprawić [pl] phát âm odprawić 0 bình chọn
24/08/2015 duchowe znamię [pl] phát âm duchowe znamię 0 bình chọn
24/08/2015 pożądliwość [pl] phát âm pożądliwość 0 bình chọn
24/08/2015 chleb kwaszony [pl] phát âm chleb kwaszony 0 bình chọn
24/08/2015 chleb niekwaszony [pl] phát âm chleb niekwaszony 0 bình chọn
24/08/2015 chleb przaśny [pl] phát âm chleb przaśny 0 bình chọn
24/08/2015 chleby pokładne [pl] phát âm chleby pokładne 0 bình chọn
24/08/2015 chóry anielskie [pl] phát âm chóry anielskie 0 bình chọn
24/08/2015 chronologia biblijna [pl] phát âm chronologia biblijna 0 bình chọn
24/08/2015 chrystusowcy [pl] phát âm chrystusowcy 0 bình chọn
24/08/2015 Towarzystwo Chrystusowe [pl] phát âm Towarzystwo Chrystusowe 0 bình chọn
24/08/2015 córka chrzestna [pl] phát âm córka chrzestna 0 bình chọn
24/08/2015 syn chrzestny [pl] phát âm syn chrzestny 0 bình chọn