Những từ đã phát âm của peter_poland trong Forvo Trang 8.

Thành viên: peter_poland Đăng ký phát âm của peter_poland

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/02/2013 pluralny [pl] phát âm pluralny 0 bình chọn
22/02/2013 generować [pl] phát âm generować 0 bình chọn
22/02/2013 policjantka [pl] phát âm policjantka 0 bình chọn
22/02/2013 politologia [pl] phát âm politologia 0 bình chọn
22/02/2013 politolog [pl] phát âm politolog 0 bình chọn
22/02/2013 politologiczny [pl] phát âm politologiczny 0 bình chọn
22/02/2013 unijny [pl] phát âm unijny 0 bình chọn
22/02/2013 populizm [pl] phát âm populizm 0 bình chọn
22/02/2013 populistyczny [pl] phát âm populistyczny 0 bình chọn
22/02/2013 stanowienie [pl] phát âm stanowienie 0 bình chọn
22/02/2013 procesyjny [pl] phát âm procesyjny 0 bình chọn
22/02/2013 Mokówko [pl] phát âm Mokówko 0 bình chọn
22/02/2013 cywil [pl] phát âm cywil 0 bình chọn
22/02/2013 pozwany [pl] phát âm pozwany 0 bình chọn
22/02/2013 powszechność [pl] phát âm powszechność 0 bình chọn
22/02/2013 pozycja [pl] phát âm pozycja 0 bình chọn
22/02/2013 pozycjonować [pl] phát âm pozycjonować 0 bình chọn
22/02/2013 pozycjonowanie [pl] phát âm pozycjonowanie 0 bình chọn
22/02/2013 deklaratywny [pl] phát âm deklaratywny 0 bình chọn
22/02/2013 umawiać [pl] phát âm umawiać 0 bình chọn
22/02/2013 stosunkowy [pl] phát âm stosunkowy 0 bình chọn
22/02/2013 wymierny [pl] phát âm wymierny 0 bình chọn
22/02/2013 dziedzina [pl] phát âm dziedzina 0 bình chọn
22/02/2013 materialny [pl] phát âm materialny 0 bình chọn
22/02/2013 ponadnarodowy [pl] phát âm ponadnarodowy 0 bình chọn
22/02/2013 opiekuńczy [pl] phát âm opiekuńczy 0 bình chọn
22/02/2013 opiekuńczość [pl] phát âm opiekuńczość 0 bình chọn
22/02/2013 samostanowienie [pl] phát âm samostanowienie 0 bình chọn
22/02/2013 traktatowy [pl] phát âm traktatowy 0 bình chọn
22/02/2013 preambuła [pl] phát âm preambuła 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ba Lan

Liên hệ peter_poland


Thống kê thành viên

Phát âm: 611 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.281

Bình chọn: 8 bình chọn

Số lần xem trang: 34.060


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 245

Vị thứ theo phát âm: 503