Thành viên:

pleitecas

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pleitecas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/02/2016 la agudeza [es] phát âm la agudeza 0 bình chọn
11/02/2016 Rodrigo Palacio [es] phát âm Rodrigo Palacio 0 bình chọn
11/02/2016 codorniz [es] phát âm codorniz 0 bình chọn
11/02/2016 Unicaja Málaga [es] phát âm Unicaja Málaga 0 bình chọn
11/02/2016 automatización industrial [es] phát âm automatización industrial 0 bình chọn
10/02/2016 usted hizo [es] phát âm usted hizo 0 bình chọn
10/02/2016 parecida [es] phát âm parecida 0 bình chọn
10/02/2016 codazo [es] phát âm codazo 0 bình chọn
10/02/2016 reacción de Maillard [es] phát âm reacción de Maillard 0 bình chọn
10/02/2016 incendiario [es] phát âm incendiario 0 bình chọn
10/02/2016 Cesa [es] phát âm Cesa 0 bình chọn
10/02/2016 encentar [es] phát âm encentar 0 bình chọn
10/02/2016 encentando [es] phát âm encentando 0 bình chọn
10/02/2016 encentara [es] phát âm encentara 0 bình chọn
10/02/2016 incinerabais [es] phát âm incinerabais 0 bình chọn
10/02/2016 aguas de creciente [es] phát âm aguas de creciente 0 bình chọn
10/02/2016 encentaba [es] phát âm encentaba 0 bình chọn
10/02/2016 nuez de coco [es] phát âm nuez de coco 0 bình chọn
10/02/2016 campaña publicitaria [es] phát âm campaña publicitaria 0 bình chọn
10/02/2016 obyecto [es] phát âm obyecto 0 bình chọn
10/02/2016 zahareña [es] phát âm zahareña 0 bình chọn
10/02/2016 manzana [es] phát âm manzana 0 bình chọn
09/02/2016 ustedes dicen [es] phát âm ustedes dicen 0 bình chọn
09/02/2016 cintas [es] phát âm cintas 0 bình chọn
09/02/2016 psicomotricidad [es] phát âm psicomotricidad 0 bình chọn
09/02/2016 cámara de vacío [es] phát âm cámara de vacío 0 bình chọn
05/02/2016 usted hace [es] phát âm usted hace 0 bình chọn
05/02/2016 encentare [es] phát âm encentare 0 bình chọn
05/02/2016 Zenaido [es] phát âm Zenaido 0 bình chọn
05/02/2016 encentaré [es] phát âm encentaré 0 bình chọn