Thành viên:

slin

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của slin

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/12/2013 atletismo [eo] phát âm atletismo 0 bình chọn
11/12/2013 aklami [eo] phát âm aklami 0 bình chọn
07/12/2013 miel [vo] phát âm miel 0 bình chọn
07/12/2013 klok [vo] phát âm klok 0 bình chọn
07/12/2013 min [vo] phát âm min 0 bình chọn
07/12/2013 teat [vo] phát âm teat 0 bình chọn
07/12/2013 Deil [vo] phát âm Deil 0 bình chọn
07/12/2013 caf [vo] phát âm caf 0 bình chọn
07/12/2013 mug [vo] phát âm mug 0 bình chọn
07/12/2013 vum [vo] phát âm vum 0 bình chọn
07/12/2013 AI [vo] phát âm AI 0 bình chọn
07/12/2013 beat [vo] phát âm beat 0 bình chọn
07/12/2013 cav [vo] phát âm cav 0 bình chọn
07/12/2013 cim [vo] phát âm cim 0 bình chọn
07/12/2013 cuk [vo] phát âm cuk 0 bình chọn
07/12/2013 cun [vo] phát âm cun 0 bình chọn
07/12/2013 cin [vo] phát âm cin 0 bình chọn
07/12/2013 cif [vo] phát âm cif 0 bình chọn
07/12/2013 col [vo] phát âm col 0 bình chọn
07/12/2013 dial [vo] phát âm dial 0 bình chọn
07/12/2013 dib [vo] phát âm dib 0 bình chọn
07/12/2013 dog [vo] phát âm dog 0 bình chọn
07/12/2013 dob [vo] phát âm dob 0 bình chọn
07/12/2013 feil [vo] phát âm feil 0 bình chọn
07/12/2013 fien [vo] phát âm fien 0 bình chọn
07/12/2013 fiv [vo] phát âm fiv 0 bình chọn
07/12/2013 flab [vo] phát âm flab 0 bình chọn
07/12/2013 Flen [vo] phát âm Flen 0 bình chọn
06/12/2013 cün [vo] phát âm cün 0 bình chọn
06/12/2013 cüt [vo] phát âm cüt 0 bình chọn