Những từ đã phát âm của wacko trong Forvo Trang 2.

Thành viên: wacko Đăng ký phát âm của wacko

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/05/2010 Jan Dirksz Both [nl] phát âm Jan Dirksz Both bình chọn
26/05/2010 Aagfe [nl] phát âm Aagfe bình chọn
26/05/2010 Johan Willem Beyen [nl] phát âm Johan Willem Beyen bình chọn
26/05/2010 Boumans [nl] phát âm Boumans bình chọn
26/05/2010 Musetta van der Merwe [nl] phát âm Musetta van der Merwe bình chọn
26/05/2010 van Santen [nl] phát âm van Santen bình chọn
26/05/2010 Ambrosius Bosschaert [nl] phát âm Ambrosius Bosschaert bình chọn
26/05/2010 Michiel Sweerts [nl] phát âm Michiel Sweerts bình chọn
26/05/2010 Santomees [nl] phát âm Santomees bình chọn
26/05/2010 Moorveld [nl] phát âm Moorveld bình chọn
26/05/2010 Jean Dreze [nl] phát âm Jean Dreze bình chọn
26/05/2010 Bernard van Risamburgh [nl] phát âm Bernard van Risamburgh bình chọn
26/05/2010 Joris de Caulerij [nl] phát âm Joris de Caulerij bình chọn
26/05/2010 Christiaan Snouck Hurgronje [nl] phát âm Christiaan Snouck Hurgronje bình chọn
26/05/2010 Noord-Nauw van Kales [nl] phát âm Noord-Nauw van Kales bình chọn
26/05/2010 Wilbert Hazelzet [nl] phát âm Wilbert Hazelzet bình chọn
26/05/2010 verwachten [nl] phát âm verwachten bình chọn
26/05/2010 mogelijk [nl] phát âm mogelijk 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/05/2010 voorbode [nl] phát âm voorbode bình chọn
02/11/2009 DNA [nl] phát âm DNA bình chọn
02/11/2009 karyoplasma [nl] phát âm karyoplasma bình chọn
02/11/2009 geslachtscel [nl] phát âm geslachtscel bình chọn
02/11/2009 chromosomenformule [nl] phát âm chromosomenformule bình chọn
02/11/2009 meiose [nl] phát âm meiose bình chọn
02/11/2009 zaadcel [nl] phát âm zaadcel bình chọn
02/11/2009 geslachtschromosoom [nl] phát âm geslachtschromosoom bình chọn
02/11/2009 X-chromosoom [nl] phát âm X-chromosoom bình chọn
02/11/2009 Y-chromosoom [nl] phát âm Y-chromosoom bình chọn
02/11/2009 celdeling [nl] phát âm celdeling bình chọn
02/11/2009 Minderhoud [nl] phát âm Minderhoud bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hà Lan

Web: http://www.waxo.nl/

Liên hệ wacko


Thống kê thành viên

Phát âm: 61 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 7.539


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 23.634

Vị thứ theo phát âm: 3.119