Những từ đã phát âm của whatthe trong Forvo Trang 5.

Thành viên: whatthe Đăng ký phát âm của whatthe

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/08/2012 哥哥 [hak] phát âm 哥哥 0 bình chọn
31/08/2012 妈妈 [hak] phát âm 妈妈 0 bình chọn
31/08/2012 爸爸 [hak] phát âm 爸爸 0 bình chọn
31/08/2012 彩绘 [hak] phát âm 彩绘 0 bình chọn
31/08/2012 彩绘 [zh] phát âm 彩绘 0 bình chọn
31/08/2012 色彩 [hak] phát âm 色彩 0 bình chọn
31/08/2012 颜色 [hak] phát âm 颜色 0 bình chọn
31/08/2012 青色 [hak] phát âm 青色 0 bình chọn
31/08/2012 黄色 [hak] phát âm 黄色 0 bình chọn
31/08/2012 紫色 [hak] phát âm 紫色 0 bình chọn
31/08/2012 蓝色 [hak] phát âm 蓝色 0 bình chọn
31/08/2012 红色 [hak] phát âm 红色 0 bình chọn
31/08/2012 和平 [hak] phát âm 和平 0 bình chọn
31/08/2012 绿色 [yue] phát âm 绿色 0 bình chọn
31/08/2012 绿色 [hak] phát âm 绿色 0 bình chọn
31/08/2012 痛苦 [yue] phát âm 痛苦 0 bình chọn
31/08/2012 痛苦 [hak] phát âm 痛苦 0 bình chọn
31/08/2012 快乐 [yue] phát âm 快乐 0 bình chọn
31/08/2012 快乐 [hak] phát âm 快乐 0 bình chọn
31/08/2012 亿 [yue] phát âm 亿 0 bình chọn
31/08/2012 亿 [zh] phát âm 亿 -1 bình chọn
31/08/2012 亿 [hak] phát âm 亿 0 bình chọn
30/08/2012 歌曲 [yue] phát âm 歌曲 0 bình chọn
30/08/2012 机制 [yue] phát âm 机制 0 bình chọn
30/08/2012 生命 [yue] phát âm 生命 0 bình chọn
30/08/2012 [yue] phát âm 胡 0 bình chọn
30/08/2012 腐败 [hak] phát âm 腐败 0 bình chọn
30/08/2012 腐败 [zh] phát âm 腐败 0 bình chọn
30/08/2012 贿赂 [zh] phát âm 贿赂 0 bình chọn
30/08/2012 投票 [yue] phát âm 投票 0 bình chọn

Thông tin thành viên

born in 1986, speak Hakka, Cantonese, Manderin and some English. contact info:zhuquanfeng2@qq.com

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Trung Quốc

Liên hệ whatthe


Thống kê thành viên

Phát âm: 238 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 167

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 25.692


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 968

Vị thứ theo phát âm: 1.196