Cách phát âm ӏу

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Абы и lуэху щхьэхуэщадрыщlадыгэншагъэАндезыпсМахуэ