Từ: արմունկ

Thêm vào: 30/11/2012

trong:

Từ ngẫu nhiên: կոճ